LEVERINGSVOORWAARDEN, RETOUREN & MEER

Op al onze aanbiedingen zijn onderstaande algemene voorwaarden van TRILUX C.V. of TRILUX B.V.B.A. van toepassing. Dit betreft onze voorwaarden op het gebied van leveringen, retouren, aansprakelijkheid, garanties en klachtenmeldingen.

TRILUX Nederland

Artikel 1.  Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door TRILUX C.V. uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten, zulks met uitsluiting van alle door de koper gehanteerde (inkoop-) voorwaarden.

1.2  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of een gedeelte daarvan zijn slechts geldig, indien zij tussen partijen zijn overeengekomen en door TRILUX C.V. schriftelijk zijn bevestigd.

1.3  Alle aanduidingen betreffende kleuren, maten, gewichten en alle andere technische gegevens en alle afbeeldingen van de artikelen in folders, catalogi, advertenties e.d. geven een globale indruk van de producten en zijn onverbindend. TRILUX C.V. behoudt zich het recht voor materialen, constructies en maten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst.

2.1  Alle offertes zijn gedurende 30 dagen geldig, doch geheel vrijblijvend, zowel wat betreft de prijs, de leveringstermijn als de mogelijkheid tot levering van de aangeboden producten, tenzij anders is overeengekomen.

2.2  De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de koper de uitgebrachte offerte schriftelijk heeft geaccepteerd.

2.3  Wanneer door de koper in de acceptatie ten opzichte van de offerte enig voorbehoud wordt gemaakt, of enige wijziging wordt aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien TRILUX C.V. aan de koper uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bericht hiermee in te stemmen.

2.4  Wanneer de koper een order plaatst, die niet is voorafgegaan door een offerte van TRILUX C.V. zal TRILUX C.V eerst gehouden zijn tot levering overeenkomstig de order nadat TRILUX C.V. deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3. Kwaliteit en kwantiteit

3.1  De te leveren producten zullen qua omschrijving, ontwerp, kwaliteit en hoeveelheid overeenstemmen met de offerte en voldoen aan de Nederlandse wettelijke veiligheidsvoorschriften, zij het dat geringe afwijking in kleur, kwaliteit, maten en gewicht, voor zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de gebruikswaarde van de producten zijn toegestaan.

3.2  Bij afwijkingen ten opzichte van de overeenkomst in de geleverde hoeveelheid producten zal TRILUX C.V. binnen een maand na schriftelijke kennisgeving hieromtrent van de koper, zorgdragen voor de nalevering van de nog ontbrekende producten.

Artikel 4. Prijs

4.1  De prijs van de producten is exclusief btw. en eventuele andere rechten en belastingen.

4.2  De in offerte genoemde verkoopprijs is gebaseerd op de alsdan bestaande valutaverhoudingen, inkoopprijzen van toeleveranciers en vrachtkosten.

Artikel 5. Levering en risico

5.1  De in de offerte vermelde leveringstermijn wordt slechts bij benadering opgegeven en is niet te beschouwen als fatale termijn. TRILUX C.V. zal de gevraagde leveringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen.

5.2  Overschrijding van deze termijn, door welke oorzaak dan ook, zal de koper niet zonder meer het recht geven op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

5.3  De leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke TRILUX C.V. door overmacht niet in staat is haar verplichtingen tot levering na te komen.

5.4  Onder overmacht wordt verstaan, iedere omstandigheid waarmede TRILUX C.V. ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden, waardoor de nakoming van de verplichtingen van TRILUX C.V. wordt verhinderd of niet redelijkerwijs kan worden gevergd, zoals o.a., doch niet uitsluitend, werkstaking, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, niet- of niet tijdige toeleveringen van de toeleverancier en

voorts alle overige oorzaken buiten de schuld en/of de risicosfeer van TRILUX C.V. gelegen.

5.5  Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel TRILUX C.V. als de koper bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.6  De levering van producten binnen Nederland (exclusief de Waddeneilanden) geschiedt franco op de plaatst van bestemming bij zendingen naar één afleveradres. De goederen worden naast de vrachtwagen gelost. Voor kleinere orders < €500,- geldt een ordertoeslag van €35,- excl. btw.

5.7  De levering van producten buiten Nederland geschiedt conform de condities zoals vermeld in de offerte.

5.8  De levering is voltooid nadat door TRILUX C.V. melding is gemaakt van het feit dat de goederen voor vervoer bij de producent of op enige andere plaats gereed liggen, dan wel de goederen op de plaats van bestemming in Nederland zijn gearriveerd.

5.9  TRILUX C.V. heeft aan de leveringsverplichtingen voldaan door de producten eenmaal aan de koper aan te bieden. Indien de koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, de opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de koper.

5.10Het transport van de te leveren producten geschiedt voor risico van TRILUX C.V. ongeacht of de levering franco, of onder welke benaming ook geschiedt.

5.11De koper dient direct bij in ontvangstneming van de goederen de verpakking, emballage of uitwendige staat van goederen te controleren. Indien alsdan van schade blijkt, dient aan TRILUX C.V. terstond hiervan melding te worden gemaakt met toezending van het proces-verbaal, opgemaakt door het transportbedrijf, onder vermelding van de aard der beschadiging, het nummer van de vrachtbrief en het verzendadvies.

5.12De koper is uitsluitend gerechtigd geleverde goederen aan TRILUX C.V. te retourneren na voorafgaande schriftelijke toestemming van TRILUX C.V. De goederen dienen door de koper in oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd. Retourzendingen moeten franco zijn en geschieden voor rekening en risico van de koper. Bij retourzendingen wordt door TRILUX C.V. 35% over de netto verkoopprijs in rekening gebracht. Deze kosten worden ingehouden op de credit nota van de koper.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehouden

6.1  Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom van de geleverde producten gaat pas op de koper over als de koper zijn verplichtingen, welke voor hem jegens de verkoper bestaan uit hoofde van de overeenkomst, is nagekomen.

Artikel 7. Betaling

7.1  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na datum van de factuur welke termijn een vervaldatum is, tenzij anders is overeengekomen.

7.2  Indien de koper niet tijdig betaalt, is hij met ingang van de datum waarop hij in verzuim is, de wettelijke rente plus 1% verschuldigd over het te betalen bedrag.                                                         Alsdan is TRILUX C.V. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de geleverde goederen terug te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

7.3  Kosten, verbonden aan de incasso van vorderingen komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag (inclusief rente).

7.4  De koper is niet bevoegd enige (gepretendeerde) tegenvordering op TRILUX C.V. te verrekenen met de verschuldigde koopsom, dan wel de betaling op te schorten om welke reden dan ook.

7.5  TRILUX C.V. is steeds gerechtigd om, alvorens tot verzending van de producten over te gaan, voor de betaling van de koopsom voldoende zekerheid te verlangen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid, garantie en klachtmelding

8.1  TRILUX C.V. is aansprakelijk voor gebreken aan het product tengevolge van het gebruikte materiaal, echter met inachtneming van onderstaande punten.

8.2  Niettemin zal TRILUX C.V. gedurende de hierna te noemen fabrieksgarantieperiode gebrekkige of niet-functionerende producten kosteloos laten herstellen of vervangen, tenzij de koper herstel of vervanging rechtstreeks van de producent kan vorderen op grond van de gegeven fabrieksgarantie.

8.3  De garantieperiode gaat in op het moment van aflevering van de producten, dan wel indien de koper de producten rechtstreeks aan zijn afnemer levert, op het  moment van aflevering aan de afnemer en geldt gedurende een periode van vijf jaar op armaturen (uitgezonderd het twenty3 portfolio en lichtmanagementsystemen), tenzij partijen uitdrukkelijk een andere garantieperiode zijn overeengekomen.

8.4  Gebreken, of niet functioneren ten gevolge van onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebrekkig onderhoud, agressieve omgeving, gebruik in strijd met de verstrekte gebruiksaanwijzing, fouten bij het gebruik of gebruik voor niet normale toepassingen, dan wel oneigenlijk gebruik, vallen buiten deze garantie.

8.5  De koper kan jegens TRILUX C.V. geen aanspraken doen gelden op schadevergoeding of prijsreductie en is niet bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij TRILUX C.V. na schriftelijke aanmaning in gebreke is de gebrekkige of ondeugdelijk functionerende producten binnen een maand te herstellen dan wel in gebreke is deze producten bij de eerstvolgende zending van de betreffende producten te vervangen.

8.6  Na verloop van de overeengekomen garantieperiode vervalt elke aanspraak van de koper jegens de verkoper ter zake van eventuele gebreken aan goederen of niet behoorlijke functioneren van de goederen en kan de overeenkomst niet meer worden ontbonden.

8.7  Klachten omtrent gebreken of het behoorlijk functioneren van de producten dienen door de koper aan TRILUX C.V. schriftelijk te worden vermeld binnen tien dagen nadat deze klachten zijn geconstateerd, bij gebreke waarvan de koper zich niet op de gegeven garantie kan                                                           beroepen.

8.8  De koper is verplicht de gebrekkige of niet behoorlijk functionerende producten terzijde te houden opdat TRILUX C.V. deze kan onderzoeken, dan wel op verzoek TRILUX C.V. deze producten retour te zenden.

8.9  TRILUX C.V. is jegens de koper, diens afnemers of de eindgebruiker niet aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade en/of economische schade daaronder begrepen, ontstaan ten gevolge een gebrek in het product of door het gebruik van het product.

8.10De koper is niet gerechtigd een schadevergoeding, die de koper op zijn beurt heeft moeten voldoen ter zake van schade door een consument geleden ten gevolge van een gebrek in het product, op TRILUX C.V. te verhalen. TRILUX C.V. zal evenwel alle rechten die TRILUX C.V. op haar toeleverancier kan doen gelden ter zake van verhaal van voornoemde schadevergoeding op verzoek van de koper aan hem overdragen.

8.11TRILUX C.V. is jegens de koper niet aansprakelijk voor vertragingsschade tengevolge van niet-tijdig nakoming van de overeenkomst.

Artikel 9. Ontbinding overeenkomst

9.1  TRILUX C.V. is bevoegd de overeenkomst zonder nadere in gebrekenstelling te ontbinden op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

9.2  Door de ontbinding worden bestaande vorderingen opeisbaar.

9.3  De koper is aansprakelijk voor de door TRILUX C.V. geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 10

Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen voor zover de Wet niet dwingend anders voorschrijft, met uitsluiting van ieder andere recht aanhangig worden gemaakt bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.