Internet Privacy Policy / Privacyverklaring

DEEL I. ALGEMEEN, VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

1. Inleiding

Het verheugt ons dat u geïnteresseerd bent in onze website en het aanbod op onze webpagina's. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens (hierna kortweg "gegevens" genoemd). Daarom ontvangt u hierna uitvoerige informatie over welke gegevens worden verzameld bij uw bezoek aan onze website en het gebruik van ons online aanbod, hoe deze gegevens vervolgens verwerkt of gebruikt worden en welke beschermingsmaatregelen wij ook op technisch en organisatorisch vlak genomen hebben.

Wij beschermen uw persoonlijke levenssfeer en uw persoonlijke gegevens. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de inhoud van deze bepalingen inzake gegevensbescherming en de van toepassing zijnde voorschriften inzake gegevensbescherming, met name de AVG. Deze bepalingen inzake gegevensbescherming regelen welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, verwerken en gebruiken. Daarom verzoeken we u het hierna bepaalde zorgvuldig door te lezen.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "AVG") en de nationale wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming van de lidstaten is:

TRILUX GmbH & Co. KG, Heidestraße 4, 59759 Arnsberg, Duitsland, tel.: +49 29 32 301 0, fax: +49 29 32 301 375, e-mail: privacy@trilux.com, zie ook ons impressum.

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

De heer Thorsten Schröers, SAFE-PORT Consulting GmbH
E-mailadres privacy@trilux.com

 

3. Algemene informatie met betrekking tot gegevensverwerking

3.1 Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze gebruikers in beginsel alleen voor zover dat vereist is voor het kunnen aanbieden van een goed functionerende website en onze content en prestaties. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen met toestemming van de gebruikers. Een uitzondering vormen de gevallen waarin het vooraf verkrijgen van toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens bij wet is toegestaan.

3.2 Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer wij voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van de betreffende persoon vragen, dient artikel 6, lid 1, punt a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU als rechtsgrond.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor de verwerking die nodig is om maatregelen te nemen voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst.

Voor de verwerking van persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op onze onderneming, dient artikel 6, lid 1, punt c) van de AVG als rechtsgrond.

In het geval dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, dient artikel 6, lid 1, punt d) van de AVG als rechtsgrond.

Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde en de belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan dit belang, dient artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

3.3 Gegevens wissen en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of vergrendeld, zodra het doel van de opslag ophoudt te bestaan. De gegevens kunnen langer bewaard worden voor zover de Europese of nationale wetgever hierin heeft voorzien in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften die van toepassing zijn op de verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens worden ook vergrendeld of verwijderd bij het verstrijken van een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn, tenzij de gegevens nog langer moeten worden bewaard om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren.

3.4    Opmerking betreffende de overdracht van gegevens naar de V.S.
In onze website zijn onder andere tools van in de V.S. gevestigde ondernemingen opgenomen. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan servers van de betreffende ondernemingen in de V.S. We vestigen de aandacht erop dat de V.S. geen veilig derde land in de zin van de EU-gegevensbeschermingswetgeving is. Amerikaanse ondernemingen zijn verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene daartegen langs gerechtelijke weg iets kunt ondernemen. Derhalve is niet uit te sluiten dat de Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, voor bewakingsdoeleinden verwerken, analyseren en langdurig bewaren. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.
Wij hebben met de dienstverleners overeenkomstig artikel 46, lid 2 van de AVG geldige, passende garanties afgesloten voor de overdracht naar deze derde landen. Als u daaromtrent nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

DEEL II. GEBRUIK VAN DE WEBSITE, COOKIES, LOGBESTANDEN, GOOGLE ANALYTICS, PARDOT

1. Informatief gebruik

Voor louter informatief gebruik van onze website is het in beginsel niet nodig dat u persoonsgegevens verstrekt. In dat geval vergaren en gebruiken wij alleen de gegevens die wij automatisch ontvangen van uw internetbrowser, zoals:

 • de datum en het uur van uw bezoek aan onze webpagina,
 • uw browsertype,
 • de browserinstellingen,
 • het gebruikte besturingssysteem,
 • de laatste pagina die u bezocht hebt,
 • de overgedragen gegevens en toegangsstatus (bestandsoverdracht gelukt, bestand niet gevonden enz.),
 • uw IP-adres.

Doel: Deze gegevens verzamelen en gebruiken wij bij een informatief bezoek uitsluitend in niet-persoonsgebonden vorm. Wij verzamelen de gegevens om het gebruik van opgeroepen webpagina's mogelijk maken, voor statistische doeleinden en om ons internetaanbod te verbeteren. De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen weergeven. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De rechtsgrond voor de tijdelijke gegevensopslag en de logbestanden is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

2. Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in het kader van uw bezoek aan onze webpagina's door onze webserver naar uw browser worden verstuurd en door uw browser op uw computer worden opgeslagen voor latere raadpleging.

Aan het einde van de browsersessie worden de meeste door ons gebruikte cookies weer van uw computer verwijderd (zgn. sessiecookies, ook "tijdelijke cookies" genoemd). Deze cookies hebben tot doel uw computer tijdens het bezoek aan onze website te blijven identificeren terwijl u van de ene pagina naar de andere gaat en te kunnen vaststellen wanneer u uw bezoek beëindigt. Andere cookies blijven daarentegen op uw computer en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (zgn. permanente cookies).

Of het mogelijk is cookies achter te laten en op te roepen op uw computer, kunt u zelf instellen in uw browser. U kunt het opslaan van cookies in uw browser bijvoorbeeld volledig uitschakelen, beperken tot bepaalde websites of uw browser zo configureren dat hij u automatisch om toestemming vraagt wanneer er geprobeerd wordt een cookie te plaatsen. Om alle functies van onze website te kunnen benutten, is het echter om technische redenen vereist dat u cookies toelaat.
In deze context verzamelen of bewaren wij geen persoonsgegevens in cookies. Wij gebruiken ook geen technieken om de door cookies verkregen informatie in verband te brengen met gebruikersgegevens.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van cookies is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van cookies voor analysedoeleinden met de toestemming van de gebruiker, is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.
Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van de website te vereenvoudigen voor de gebruikers. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder cookies te gebruiken. Het gaat om functies die vereisen dat de browser herkend wordt na het veranderen van pagina.

De gebruikersgegevens die worden vergaard door technisch noodzakelijke cookies, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.

Het gebruik van analysecookies heeft tot doel de kwaliteit van onze website en zijn content te verbeteren. Door de analysecookies komen wij te weten hoe onze website gebruikt wordt en op basis daarvan kunnen wij ons aanbod continu optimaliseren

Dit doel is ook een gerechtvaardigd belang in de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze computer naar onze site verzonden. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als u cookies van onze website weigert, kunt u mogelijk niet meer alle functies van onze website ten volle benutten.

Onze website maakt gebruik van de Cookie-Consent-technologie van OneTrust, LLC, een onderneming met twee hoofdkantoren, in de V.S. en Engeland: Atlanta, GA, USA (CoHeadquarters), 1200 Abernathy Rd NE, Building 600, Atlanta, GA 30328 United States, en London, England (Co-Headquarters), Dixon House, 1 Lloyd’s Avenue, London, EC3N 3DQ (hierna "OneTrust"), om uw toestemming te krijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat en om deze toestemming te documenteren overeenkomstig de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een OneTrust-cookie opgeslagen in uw browser, om de door u gegeven toestemmingen of herroeping ervan te kunnen toewijzen. De aldus geregistreerde gegevens blijven opgeslagen tot u ons om schrapping verzoekt, de cookie van de Consent Manager Provider zelf verwijdert of het doel waarvoor de gegevens worden opgeslagen, vervalt. De dwingende wettelijke bewaarplicht blijft onverminderd van kracht.

OneTrust wordt ingezet om de wettelijk voorgeschreven toestemming voor het gebruik van cookies te krijgen. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt c) van de AVG.

Wij hebben met OneTrust een overeenkomst voor de gegevensverwerking gesloten. Het betreft een overeenkomst als voorgeschreven door de gegevensbeschermingswetgeving, die garandeert dat OneTrust de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt overeenkomstig onze instructies en met inachtneming van de AVG.

3. Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna "Google" genoemd), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering geactiveerd is op de website, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere landen van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verstuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van de website zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te leveren aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies op uw computer verhinderen door de instellingen van uw browsersoftware zo nodig aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten. U kunt bovendien de verzending naar Google van de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de op de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wij wijzen u erop dat, om een directe koppeling aan uw persoonsgegevens uit te sluiten, op deze website IP-adressen alleen ingekort verder verwerkt worden, aangezien wij Google Analytics met de uitbreiding "_anonymizeIp()" gebruiken.

Wij hebben met Google een overeenkomst voor de gegevensverwerking gesloten en gebruiken Google Analytics volledig conform de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten.

Gebruik van de reclamefuncties van Google Analytics

Naast de standaardconfiguratie van Google Analytics worden op deze website ook functies van Google Analytics gebruikt die op interesses gebaseerde advertenties en promotie op basis van het surfgedrag van gebruikers ondersteunen. Google Analytics gebruikt daarbij een cookie van DoubleClick, een externe leverancier, om gegevens over het surfgedrag van gebruikers op verschillende websites te verwerken. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om statistische uitspraken te doen over demografische gegevens en interessegebieden van websitegebruikers.

We wijzen er uitdrukkelijk op dat we geen toegang hebben tot gegevens over individuele gebruikers en dat we de statistische gegevens die we gebruiken, niet in verband kunnen brengen met bepaalde gebruikers.

Sommige van onze websitebezoekers zullen na hun bezoek aan onze website, advertenties van ons te zien krijgen op andere websites. Deze vorm van reclame wordt "remarketing" of "retargeting" genoemd. Indien u bezwaar wenst te maken tegen de plaatsing van deze advertenties, raden wij u aan gebruik te maken van een van de hierboven genoemde mogelijkheden voor websitegebruikers om websitetracking uit te schakelen. Google biedt u bovendien de mogelijkheid uw cookie-instellingen voor advertenties zelf te regelen: https//policies.google.com/technologies/ads

4. Webanalyse door Matomo

Wij gebruiken op onze website de opensourcesoftware Matomo. Matomo gebruikt technologieën die het mogelijk maken gebruikers te volgen op verschillende pagina's om zo hun gedrag te analyseren. De software plaatst een cookie op de computer van de gebruiker (meer informatie over cookies vindt u in "Gebruik van cookies"). Wanneer een pagina van onze website geopend wordt, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • het geanonimiseerde IP-adres van het systeem van de gebruiker;
 • de geraadpleegde webpagina, het tijdstip en de duur van de toegang;
 • de webpagina van waar de gebruiker naar onze website is gekomen (referrer);
 • hoe vaak de bezoeker de webpagina raadpleegt;
 • de systeeminformatie van de gebruiker (besturingssysteem, browser, ingestelde browsertaal, type apparaat, beeldschermresolutie).

De software draait uitsluitend op de servers van onze website. De persoonsgegevens van de gebruikers worden alleen daar opgeslagen. Ze worden niet doorgegeven aan derden.                                        

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is artikel 6, eerste lid, punt f) AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gedrag van de  bezoekers, met name zijn online aanbod en de gebruiksvriendelijkheid van zijn website optimaliseren. Door de anonimisering van het IP-adres wordt voldoende rekening gehouden met het belang dat de bezoeker heeft bij de bescherming van zijn persoonsgegevens. Voor zover daartoe toestemming werd gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, eerste lid, punt a) AVG. Die toestemming kan op elk moment ingetrokken worden. Duur van de opslag  : De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden. Dat is het geval na 90 dagen. Vervolgens worden alleen nog de rapporten verwerkt die op basis van de gegevens zijn opgesteld. Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid : Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en versturen van daaruit gegevens naar onze site. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de opslag van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dat kan ook automatisch. Als u cookies van onze website weigert, kunt u mogelijk niet meer alle functies van onze website ten volle benutten. U kunt de instelling "Do not track" in uw browser inschakelen. Ons Matomo-systeem is zo geconfigureerd dat het deze instelling respecteert. Wij bieden de bezoekers op onze website de mogelijkheid de analyse te weigeren (opt-out) door de opgegeven link te volgen. Er wordt dan een andere cookie in uw systeem opgeslagen die ons systeem het signaal geeft de gegevens van de gebruiker niet op te slaan. Die opt-out-cookie is twee jaar geldig. Als de gebruiker in de tussentijd zijn cookies wist, verdwijnt ook de opt-out-cookie en moet die opnieuw op zijn computer geplaatst worden. Opt-out: Matomo uitschakelen Meer informatie over de privacyinstellingen van de Matomosoftware vindt u hier: matomo.org/docs/privacy-how-to/ 

5. Pardot

Wij maken op onze webpagina's gebruik van het Pardot Marketing Automation System (hierna "Pardot MAS" genoemd) van de onderneming Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, V.S. (hierna "Pardot" genoemd). Pardot MAS is een speciale software die registreert en verwerkt hoe een website gebruikt wordt door bezoekers. Voor zover Pardot persoonsgegevens verwerkt, geschiedt de verwerking uitsluitend in onze opdracht en volgens onze instructies. Wij hebben een individuele overeenkomst gesloten met Pardot om overeenkomstig artikel 46 van de AVG te verzekeren dat Pardot de AVG in acht neemtWij maken op onze webpagina's gebruik van het Pardot Marketing Automation System (hierna "Pardot MAS" genoemd) van de onderneming Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, V.S. (hierna "Pardot" genoemd). Pardot MAS is een speciale software die registreert en verwerkt hoe een website gebruikt wordt door bezoekers. Voor zover Pardot persoonsgegevens verwerkt, geschiedt de verwerking uitsluitend in onze opdracht en volgens onze instructies. Wij hebben een individuele overeenkomst gesloten met Pardot om overeenkomstig artikel 46 van de AVG te verzekeren dat Pardot de AVG in acht neemt.

Doel: Wanneer u onze website bezoekt, registreert Pardot uw klikpad. De software maakt voor iedere bezoeker een individueel gebruikersprofiel aan onder een pseudoniem. Hiervoor worden cookies ingezet, die de herkenning van uw browser mogelijk maken. Wanneer u bij uw eerste bezoek aan onze website instemt met het gebruik van cookies door de zogenaamde cookiebanner te bevestigen of door onze website te blijven gebruiken, stemt u ook in met het gebruik van cookies van Pardot.

Opslagduur: De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid: Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze computer naar onze site verzonden. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Bovendien kunt u het aanmaken van gepseudonimiseerde gebruiksprofielen op elk moment uitschakelen door uw websitebrowser zo te configureren dat cookies van het domein pardot.com niet worden aanvaard. Als u cookies van onze website weigert, kunt u mogelijk niet meer alle functies van onze website ten volle benutten.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van cookies is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

6. Facebookpixel

Deze website maakt gebruik van de bezoekersactiepixel van Facebook om de conversie te meten. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Facebook verklaart echter dat de gegevens ook doorgegeven worden naar de VS en andere derde landen. 

Daardoor kan het gedrag van de websitebezoeker gevolgd worden, nadat hij op de website van de aanbieder belandt door te klikken op een Facebookadvertentie. Op die manier kan de effectiviteit van Facebookadvertenties nagegaan worden voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, om de reclame in de toekomst te optimaliseren De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website. Wij kunnen de identiteit van de  gebruikers niet achterhalen.

De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat het wel mogelijk is dat ze gekoppeld worden aan een bepaald gebruikersprofiel. Facebook kan de gegevens ook voor eigen reclamedoeleinden gebruiken  overeenkomstig het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Daardoor kan Facebook het plaatsen van reclameadvertenties op pagina's binnen en buiten Facebook mogelijk maken. Wij hebben als exploitant van deze website geen invloed op dat gegevensgebruik. Het gebruik van de Facebookpixel berust op artikel 6, eerste lid, punt f) AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang aan effectieve reclame, met inbegrip van sociale media. Voor zover daartoe toestemming werd gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, eerste lid, punt a) AVG.

Die toestemming kan op elk moment ingetrokken worden. De gegevensoverdracht naar de VS berust op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en de-de.facebook.com/help/566994660333381. Voor zover met de hier beschreven tool persoonsgegevens op onze website geregistreerd en aan Facebook doorgestuurd worden, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor de betreffende gegevensverwerking (artikel 26 AVG).

De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot de registratie van de gegevens en de doorgifte ervan aan Facebook. De verdere verwerking door Facebook, na de doorgifte, valt buiten de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een overeenkomst betreffende de gezamenlijke verwerking. De inhoud van deze overeenkomst kunt u nalezen op: www.facebook.com/legal/controller_addendum               . 

Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie inzake gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebooktool en voor de veilige implementatie van de tool op onze website in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebookproducten.Voor uw rechten als betrokkene (bijvoorbeeld informatieverzoeken) met betrekking tot de bij Facebook verwerkte gegevens dient u zich rechtstreeks tot Facebook te wenden.

Als u zich tot ons richt voor de uitoefening van uw rechten als betrokkene zijn wij verplicht dit door te geven aan Facebook. In de Privacyverklaring van Facebook vindt u meer informatie betreffende de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer:  de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt bovendien de remarketingfunctie "Custom Audiences" uitschakelen bij uw instellingen voor reclameadvertenties op www.facebook.com/ads/preferences/ .

Daartoe moet u bij Facebook aangemeld zijn. Als u geen Facebookaccount hebt, kunt u de reclame op basis van uw internetgebruik van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance:  www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. 

7. LinkedIn-plug-in

Deze website gebruikt functies van het netwerk LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Telkens als er een pagina van deze website wordt opgeroepen die functies van LinkedIn bevat, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van LinkedIn. LinkedIn wordt ervan op de hoogte gebracht dat u deze website vanaf uw IP-adres bezocht hebt. Als u op de "Recommend-Button" van LinkedIn klikt terwijl u ingelogd bent op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website koppelen aan u en aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Het gebruik van de LinkedIn-plug-in berust op artikel 6, eerste lid, punt f) AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Voor zover daartoe toestemming werd gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, eerste lid, punt a) AVG. Die toestemming kan op elk moment ingetrokken worden.

De gegevensoverdracht naar de VS berust op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Details vindt u hier: www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz

Voor meer informatie verwijzen we naar het privacybeleid van LinkedIn op:  www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

DEEL III. GEBRUIK VAN HET AANBOD

Als u gebruik wenst te maken van prestaties die worden aangeboden op onze website, bijvoorbeeld (1) het bestellen van catalogussen, brochures en klantenmagazines, (2) het abonneren op een nieuwsbrief, (3) het registreren van TRILUX-producten en het verlengen van de productgarantie of het verzenden van een klacht of (4) inschrijving voor evenementen van de TRILUX Akademie, zult u echter meer gegevens moeten verstrekken. Daarbij gaat het om die gegevens die vereist zijn voor de verdere afhandeling van uw verzoek. Welke gegevens noodzakelijk zijn en waarvoor ze gebruikt zullen worden, alsmede de rechtsgrond en de eventuele doorgifte aan derden worden hierna geval per geval uitgelegd. U kunt ook vrijwillig meer gegevens verstrekken. De facultatieve gegevens hebben wij als zodanig gemarkeerd.

1. Bestellen van catalogussen, brochures en klantenmagazines

Uw postadres hebben wij nodig voor het toesturen van een catalogus, een brochure of een klantenmagazine per post.
Doel: Uw gegevens worden gevraagd en gebruikt met het doel de gevraagde catalogussen, brochures en klantenmagazines aan u te bezorgen.
Rechtsgrond: De verwerking van persoonsgegevens valt onder artikel 6, lid 1, punt b) en/of f) van de AVG.

2. Newsletter (bijv. TRILUX Light Snacks)

U kunt u op onze website abonneren op onze gratis nieuwsbrief. Wanneer u u aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de gegevens die u online invoert, naar ons doorgestuurd. Om u te kunnen abonneren op onze digitale nieuwsbrief, dient u ons uw toestemming overeenkomstig de wetgeving inzake de gegevensbescherming te geven. Verder hebben wij ook minstens het e-mailadres nodig waarop u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Ook de datum en het tijdstip van uw aanmelding worden geregistreerd.

Tijdens het aanmeldingsproces wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van uw gegevens en verwijzen wij u naar deze privacyverklaring.

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief maken we gebruik van het zogenaamde double opt-insysteem. Dat houdt in dat u onze nieuwsbrief slechts zult ontvangen indien u eerst uw aanmelding hiervoor bevestigt door te klikken op de link die wij naar u sturen in een bevestigingsmail. Zo willen we ons ervan verzekeren dat alleen de eigenaar van het opgegeven e-mailadres zich kan aanmelden om onze nieuwsbrief op dat adres te ontvangen. Wij moeten uw bevestiging ontvangen binnen de 5 werkdagen na uw ontvangst van onze bevestigingsmail, anders wordt uw aanmelding automatisch uit onze database verwijderd.

Als wij gegevens aan derde landen doorgeven, hebben wij in dat verband gezorgd voor passende waarborgen in overeenstemming met artikel 46 van de AVG.

Doel: De andere gegevens die u verstrekt, zijn vrijwillig en worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken en de inhoud van uw nieuwsbrief te kunnen personaliseren en vragen met betrekking tot het e-mailadres te kunnen oplossen. Andere persoonsgegevens worden tijdens het aanmeldingsproces gevraagd om misbruik van de diensten of het gebruikte emailadres te voorkomen.

Rechtsgrond: De gegevensverwerking voor nieuwsbriefmarketing valt onder artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.

Duur van de verwerking en recht van bezwaar: De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden vergaard. Het e-mailadres van de gebruiker wordt bewaard zolang het nieuwsbriefabonnement actief is. De overige in het kader van de aanmelding verzamelde persoonsgegevens worden in de regel na een termijn van zeven dagen gewist.

U kunt uw abonnement op onze nieuwsbrief op elk moment opzeggen. Dat kunt u doen door een gewone mail te sturen naar privacy@trilux.com of door te klikken op de link aan het einde van de nieuwsbrief. De intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die voorafgaand aan de intrekking is gebeurd op grond van de toestemming. Ook het intrekken van uw toestemming tot het opslaan van de gegevens die u verstrekt bij de aanmelding, is hierdoor mogelijk.

3. Registratie van TRILUX-producten, garantieverlenging, klachten

Wij bieden u op onze website de mogelijkheid u middels opgave van uw persoonsgegevens te registreren voor garantieverlengingen en klachten en/of garantiegevallen te melden. De gegevens worden ingevoerd in een invoervenster en aan ons doorgegeven en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De volgende gegevens worden vergaard in het kader van de registratie:

(1)    uw naam en uw e-mailadres;
(2)     het IP-adres van de gebruiker;
(3)    de datum en het tijdstip van de aanmelding.

Doel: Wij gebruiken uw gegevens om uw TRILUX-product te registreren, de productgarantie te verlengen of uw klacht te behandelen. Registratie van de gebruiker is vereist voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker of het nemen van maatregelen voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst.

Rechtsgrond: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of het nemen van maatregelen voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst conform artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG.

Opslagduur, mogelijkheid tot intrekking/wissing: De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden vergaard. Bij de registratie voor de uitvoering van een overeenkomst of het nemen van maatregelen voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst is dat het geval wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook na het sluiten van de overeenkomst kan het noodzakelijk zijn de persoonsgegevens van de partijen op te slaan, om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

Als de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst, kunnen de gegevens slechts voortijdig worden verwijderd als dat niet ingaat tegen contractuele of wettelijke verplichtingen.

4. Evenementen van de TRILUX Akademie

Wij bieden u op onze website de mogelijkheid u middels opgave van persoonsgegevens aan te melden voor een evenement van de TRILUX Akademie van TRILUX Vertrieb GmbH. De gegevens worden ingevoerd in een invoervenster en aan ons doorgegeven en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De volgende gegevens worden vergaard in het kader van de registratie:

(1)    uw naam en uw e-mailadres;
(2)    het IP-adres van de gebruiker;
(3)    de datum en het tijdstip van de aanmelding.

Doel: Uw gegevens worden gebruikt voor de aanmelding en de afhandeling van evenementen van de TRILUX Akademie.

Rechtsgrond: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met betrekking tot het houden van een evenement waarbij de betrokkene partij is of het nemen van maatregelen voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst conform artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG.

Opslagduur, mogelijkheid tot intrekking/wissing: De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden vergaard. Bij de registratie voor de uitvoering van een overeenkomst of het nemen van maatregelen voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst is dat het geval wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook na het sluiten van de overeenkomst kan het noodzakelijk zijn de persoonsgegevens van de partijen op te slaan, om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

Gegevensverwerking bij audio- en videoconferenties
Voor de communicatie met onze klanten maken we onder andere gebruik van online vergadertools. Hieronder vindt u een opsomming van de verschillende tools die wij gebruiken. Wanneer u met ons communiceert via een video- of audioconferentie via het internet, worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door ons en door de aanbieder van de vergadertool.

De vergadertools registreren daarbij alle gegevens die u verstrekt/gebruikt om u van de tool te bedienen (e-mailadres en/of telefoonnummer). Verder verwerken de vergadertools de duur van de bespreking, de begin- en eindtijd van uw deelname, het aantal deelnemers en andere "contextinformatie" in verband met de communicatie (metagegevens).

Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de online communicatie, met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-id's, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en soort verbinding.

Als er binnen de tool inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of op een andere manier ter beschikking gesteld, wordt die ook opgeslagen op de servers van de toolaanbieder. Voorbeelden van dergelijke inhoud zijn cloudopnames, chatberichten, direct messages, voicemails, geüploade foto's en -video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die wordt gedeeld tijdens het gebruik van de dienst.

Gelieve er rekening mee te houden dat wij geen volledige controle hebben over de gegevensverwerking van de gebruikte tools. Onze mogelijkheden zijn grotendeels afhankelijk van het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie over de gegevensverwerking door de vergadertools vindt u in de privacyverklaringen van de gebruikte tools. Zie hiervoor de opsomming onder deze tekst.

Doel en wettelijke bepalingen

De vergadertools worden gebruikt, om met toekomstige of actuele contractuele partners te communiceren of bepaalde diensten aan te bieden aan onze klanten (artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) van de AVG). Voorts worden de tools ingezet om de communicatie met ons of onze ondernemingen in het algemeen te vereenvoudigen en te versnellen (gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG). Voor zover er toestemming is gevraagd, worden de tools ingezet op grond van deze toestemming. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met werking voor de toekomst. 

Opslagduur
De rechtstreeks door ons via de video- en vergadertools verzamelde gegevens worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons daarom verzoekt, u uw toestemming voor opslag herroept of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, niet meer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat staan tot u ze wist. Dwingende wettelijke bewaringstermijnen worden hierdoor niet beïnvloed.
Het ligt buiten onze controle hoelang de beheerders van de vergadertools uw gegevens opslaan voor eigen doeleinden. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerders van de vergadertools.

Vergadertools
Wij maken gebruik van de volgende vergadertools: 

GoToWebinar
Wij werken met GoToWebinar. Die software wordt aangeboden door LogMeIn, Inc., 320 Summer Street Boston, MA 02210, V.S. Meer informatie over de gegevensverwerking vindt u in de privacyverklaring van GoToWebinar: https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy.

Overeenkomst voor orderverwerking
Wij hebben met de aanbieder van GoToWebinar een overeenkomst voor de orderverwerking gesloten en gebruiken GoToWebinar volledig conform de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten. 

5. Social Media

5.1 Verwerking van uw persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze socialmediapagina's is in beginsel artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. De gegevensverwerking is nodig om de door u gevraagde functies en informatie te kunnen bieden, voor onze publicrelationsdoeleinden en voor de communicatie met u.

Als u actief bent op onze socialmediasites (bericht, reactie, download enz.), worden wij mogelijk geïnformeerd over uw handelingen. De functies van socialmediapagina's bieden ons de mogelijkheid uw openbare profielgegevens te bekijken. Welke gegevens zichtbaar zijn, bepaalt u zelf in de instellingen van uw socialmedia-account.

Het gebruik van ons leadformulier gebeurt vrijwillig. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG. U kunt op elk moment, zonder opgave van redenen, bezwaar maken tegen de gegevensverwerking in haar geheel of tegen delen ervan. Als u ons een aanvraag stuurt via onze socialmediakanalen, is het mogelijk dat wij u antwoorden via andere, veilige communicatiekanalen, om op elk moment de vertrouwelijkheid te garanderen.

5.2 Socialmediasites

5.2.1 LinkedIn

Bij interactie met onze LinkedIn-pagina (bijvoorbeeld naar aanleiding van een campagne) worden de door u verstrekte gegevens, door LinkedIn doorgegeven aan ondernemingen van de groep TRILUX als beheerder van de LinkedIn-pagina.

De rechtsgrond voor deze gegevensoverdracht is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. U bepaalt zelf in de instellingen van uw LinkedIn-account welke van uw persoonsgegevens openbaar toegankelijk zijn. Ga daarvoor naar de instellingen van uw LinkedIn-account onder "Privacy". U kunt uw instellingen controleren en aanpassen op https://www.linkedin.com/psettings/privacy.

Als u LinkedIn-formulieren gebruikt om leads te genereren (de rechtsgrond is de toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG), worden persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam, opgegeven onderneming, e-mailadres of telefoonnummer) door LinkedIn opgeslagen en aan TRILUX ter beschikking gesteld. De gegevens kunnen vervolgens door de ondernemingen van de TRILUX-groep geraadpleegd worden in de CRMsoftware van de onderneming.

TRILUX gebruikt deze contactgegevens om u te informeren over producten en diensten. Het gebruik van leadformulieren in het kader van onze LinkedIn-pagina gebeurt conform artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. TRILUX heeft een gerechtvaardigd belang bij deze verwerking, zoals blijkt uit punt 5.3. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens uit het leadformulier. De leadgegevens worden 90 dagen opgeslagen op LinkedIn en vervolgens verwijderd. Meer informatie over hoe LinkedIn uw gegevens gebruikt, vindt u in het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

TRILUX bewaart uw persoonsgegevens die door LinkedIn ter beschikking gesteld worden, zolang de kennis van die gegevens nodig is voor de doeleinden van de zakelijke relatie of voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden of zolang een wettelijke of contractuele bewaarplicht geldt. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van uw gegevens (recht van bezwaar). LinkedIn stelt analysefuncties ter beschikking van beheerders van LinkedIn-pagina's. Via deze functies kunnen de beheerders van een LinkedIn-pagina een gegevensoverzicht in de vorm van paginastatistieken binnen een tool analyseren.

TRILUX gebruikt deze gegevens om geanonimiseerde statistieken (pageviews, geografische spreiding enz.) op te stellen en de effectiviteit van de campagnes te onderzoeken. De informatie kan niet in verband gebracht worden met individuele gebruikers. Het gebruik van de functie LinkedIn Analyse berust op artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Zie ook punt 5.3. Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens op pagina's van LinkedIn als verwerkingsverantwoordelijke vindt u op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5.2.2 Facebook

We vestigen de aandacht erop dat overeenkomstig de actuele rechtspraak er een gedeelde verantwoordelijkheid bestaat tussen Facebook (Facebook Ireland Ltd. | 4 Grand Canal Square | Grand Canal Harbour | Dublin 2 Ierland) en de beheerder van de Facebook-fanpage ("Joint Controller"). Meer informatie vindt u op: www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Voor vragen met betrekking tot de gegevensverwerking door Facebook kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook (https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970).

Bij interactie met onze Facebook-fanpage (bijvoorbeeld in de vorm van berichten, reacties of klikken op "Leuk") worden de door u verstrekte gegevens door Facebook doorgegeven aan ondernemingen van de groep TRILUX als beheerder van de fanpage.

De rechtsgrond voor deze gegevensoverdracht is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. U bepaalt zelf in de instellingen van uw Facebook-profiel welke van uw persoonsgegevens openbaar toegankelijk zijn. Ga daarvoor naar de instellingen van uw Facebook-account onder "Privacycontrole". U kunt uw instellingen controleren en aanpassen op https://www.facebook.com/settings?tab=privacy. Ook wat er gebeurt als u iets "Leuk" vindt, kunt u daar instellen (zichtbaarheid voor andere gebruikers).

Als u Facebook-formulieren gebruikt om leads te genereren (de rechtsgrond is de toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG), worden persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam, opgegeven onderneming, e-mailadres of telefoonnummer) door Facebook opgeslagen en aan TRILUX ter beschikking gesteld. De gegevens kunnen vervolgens door de ondernemingen van de TRILUX-groep geraadpleegd worden in de CRMsoftware van de onderneming.

TRILUX gebruikt deze contactgegevens om u te informeren over producten en diensten. Het gebruik van leadformulieren in het kader van onze Facebook-fanpage gebeurt conform artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. TRILUX heeft een gerechtvaardigd belang bij deze verwerking, zoals blijkt uit punt 5.3. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens uit het leadformulier. De leadgegevens worden 90 dagen opgeslagen op Facebook en vervolgens verwijderd. Meer informatie over hoe Facebook uw gegevens gebruikt, vindt u in de uitgebreide informatie van Facebook op: https://www.facebook.com/business/help/1526849577619206?id=735435806665862

TRILUX bewaart uw persoonsgegevens die door Facebook ter beschikking gesteld worden, zolang de kennis van die gegevens nodig is voor de doeleinden van de zakelijke relatie of voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden of zolang een wettelijke of contractuele bewaarplicht geldt. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van uw gegevens (recht van bezwaar).

Facebook stelt analysefuncties ter beschikking van beheerders van fanpages ("Facebook Insights"). Via deze functies kunnen de beheerders van een fanpage een gegevensoverzicht in de vorm van paginastatistieken binnen een tool analyseren.

TRILUX gebruikt deze gegevens om geanonimiseerde statistieken ("vind ik leuk"-gegevens, pageviews, geografische spreiding van de gebruikers, bereik van content enz.) op te stellen en de effectiviteit van de Fanpage-bijdragen te onderzoeken. Het gebruik van de functie Facebook Insights berust op artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Zie ook punt 5.3.

De verantwoordelijkheid voor alle verwerkingen die verband houden met Facebook Insights en de verdere verwerking van gebruikersgegevens rust op Facebook. Meer informatie daarover vindt u op: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum en hier: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

5.2.3 Instagram

Bij interactie met ons Instagram-kanaal (bijvoorbeeld in de vorm van berichten, reacties of tikken op het hartje) worden de door u verstrekte gegevens door Instagram doorgegeven aan ondernemingen van de groep TRILUX als beheerder van de Instagram-account.

De rechtsgrond voor deze gegevensoverdracht is onder andere artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. U bepaalt zelf in de instellingen van uw Instagram-account onder het punt "Privacy en veiligheid" welke persoonsgegevens openbaar toegankelijk zijn. U kunt uw instellingen controleren en aanpassen op https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/.

Als u Instagram-formulieren gebruikt om leads te genereren (de rechtsgrond is de toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG), worden persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam, opgegeven onderneming, uw e-mailadres of uw telefoonnummer) door Instagram of Facebook opgeslagen en aan TRILUX ter beschikking gesteld. De gegevens kunnen vervolgens door de ondernemingen van de TRILUX-groep geraadpleegd worden in de CRM-software van de onderneming.

TRILUX gebruikt deze contactgegevens om u te informeren over producten en diensten. Het gebruik van leadformulieren in het kader van onze Instagram-pagina gebeurt conform artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. TRILUX heeft een gerechtvaardigd belang bij deze verwerking, zoals blijkt uit punt 5.3. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens uit het leadformulier. De leadgegevens worden 90 dagen opgeslagen op Instagram/Facebook en vervolgens verwijderd. Nadere informatie over hoe Facebook als beheerder van Instagram uw gegevens gebruikt, vindt u in de uitgebreide informatie van Facebook op: https://www.facebook.com/business/help/563690893827148?id=735435806665862

TRILUX bewaart uw persoonsgegevens die door Instagram/Facebook ter beschikking gesteld worden, zolang de kennis van die gegevens nodig is voor de doeleinden van de zakelijke relatie of voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden of zolang een wettelijke of contractuele bewaarplicht geldt. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van uw gegevens (recht van bezwaar).

Instagram stelt analysefuncties ter beschikking van beheerders van fanpages ("Instagram Insights"). Via deze functies kunnen de accounthouders een gegevensoverzicht in de vorm van paginastatistieken binnen een tool analyseren.

TRILUX gebruikt deze gegevens om geanonimiseerde statistieken ("hartje", pageviews, geografische spreiding van de gebruikers, bereik van content enz.) op te stellen en de effectiviteit van de Instagram-pagina te onderzoeken. Het gebruik van de functie Instagram Insights berust op artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Zie ook punt 5.3.

De verantwoordelijkheid voor alle verwerkingen die verband houden met Instagram Insights en de verdere verwerking van gebruikersgegevens rust op Instagram of Facebook (Instagram als product van Facebook). Meer informatie daarover vindt u op: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

5.2.4 YouTube

Bij interactie met ons YouTube-kanaal (bijvoorbeeld in de vorm van reacties of klikken op "ik vind dit leuk") worden de door u verstrekte gegevens door YouTube doorgegeven aan ondernemingen van de groep TRILUX als beheerder van het YouTube-kanaal.

De rechtsgrond voor deze gegevensoverdracht is onder andere artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. U bepaalt zelf in de instellingen van uw YouTube-account, onder "Privacy", welke persoonsgegevens openbaar toegankelijk zijn. U kunt uw instellingen controleren en aanpassen op https://www.youtube.com/account_privacy.

Als u YouTube-formulieren gebruikt om leads te genereren (de rechtsgrond is de toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG), worden persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam, opgegeven onderneming, uw e-mailadres of uw telefoonnummer) door YouTube of Google opgeslagen en aan TRILUX ter beschikking gesteld. De gegevens kunnen vervolgens door de ondernemingen van de TRILUX-groep geraadpleegd worden in de CRM-software van de onderneming.

TRILUX gebruikt deze contactgegevens om u te informeren over producten en diensten. Het gebruik van leadformulieren in het kader van ons YouTube-kanaal gebeurt conform artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. TRILUX heeft een gerechtvaardigd belang bij deze verwerking, zoals blijkt uit punt 5.3. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens uit het leadformulier. De leadgegevens worden 90 dagen opgeslagen op YouTube/Google en vervolgens verwijderd. Nadere informatie over hoe Google als beheerder van YouTube uw gegevens gebruikt, vindt u in de uitgebreide informatie van Google op: https://support.google.com/google-ads/answer/9423235?hl=en

TRILUX bewaart uw persoonsgegevens die door YouTube/Google ter beschikking gesteld worden, zolang de kennis van die gegevens nodig is voor de doeleinden van de zakelijke relatie of voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden of zolang een wettelijke of contractuele bewaarplicht geldt. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van uw gegevens (recht van bezwaar). YouTube biedt kanaalbeheerders analysefuncties ("YouTube Analytics"). Via deze functies kunnen de accounthouders een gegevensoverzicht in de vorm van paginastatistieken binnen een tool analyseren.

TRILUX gebruikt deze gegevens om geanonimiseerde statistieken ("ik vind dit leuk"gegevens, pageviews, geografische spreiding van de gebruikers enz.) op te stellen en de effectiviteit van het YouTube-kanaal te onderzoeken. Het gebruik van de functie YouTube Analytics berust op artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Zie ook punt 5.3.

De verantwoordelijkheid voor alle verwerkingen die verband houden met YouTube Analytics en de verdere verwerking van gebruikersgegevens rust op YouTube of Google Inc. (YouTube als product van Google). Meer informatie daarover vindt u op: https://policies.google.com/privacy.

5.2.5 Pinterest

Bij interactie met onze Pinterest-pagina (bijvoorbeeld als u iets bewaart of volgt) worden de door u verstrekte gegevens, door Pinterest doorgegeven aan ondernemingen van de groep TRILUX als beheerder van de Pinterest-pagina.

De rechtsgrond voor deze gegevensoverdracht is onder andere artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. U bepaalt zelf in de instellingen van uw Pinterest-account, onder "Instellingen", welke persoonsgegevens openbaar toegankelijk zijn. Deze instellingen kunt u controleren en aanpassen op https://www.pinterest.de/settings/edit/.

Pinterest stelt analysefuncties ("Pinterest Analytics") ter beschikking van accountbeheerders. Via deze functies kunnen de accounthouders een gegevensoverzicht in de vorm van paginastatistieken binnen een tool analyseren.

TRILUX gebruikt deze gegevens om geanonimiseerde statistieken (pageviews, traffic van andere kanalen, vergelijkingen van doelgroepen enz.) op te stellen en de effectiviteit van de Pinterest-pagina te onderzoeken. Het gebruik van de functie Pinterest Analytics berust op artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Zie ook punt 5.3.

De verantwoordelijkheid voor alle verwerkingen die verband houden met Pinterest Analytics en de verdere verwerking van gebruikersgegevens rust op Pinterest. Meer informatie daarover vindt u op: https://policy.pinterest.com/privacy-policy.

5.3 Gerechtvaardigd belang

Het gebruik van onze socialmediasites is deels gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG (gerechtvaardigde belangen). Onze belangen zijn de analyse van tendensen, de interactie met onze socialmediagebruikers en de verbetering van onze campagnes en diensten. Gelieve contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming indien u meer informatie wenst over de belangenafweging conform artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. U vindt de contactgegevens in deze privacyverklaring. Indien nodig zullen wij uw toestemming vragen voor de gegevensverwerking (artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.

5.4 Rechten als betrokkene

Uw rechten als betrokkene ten aanzien van TRILUX vindt u onder: "IV. UW RECHTEN ALS BETROKKENE"

Socialmediasites:

LinkedIn - Meer informatie over hoe u direct bij LinkedIn uw rechten als betrokkene kunt doen gelden of uitoefenen, vindt u op: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/50191?trk=micrositesfrontend_legal_privacy-policy.

Facebook - Meer informatie over hoe u direct bij Facebook uw rechten als betrokkene kunt doen gelden of uitoefenen, vindt u op: www.facebook.com/privacy/explanation Instagram - Meer informatie over hoe u direct bij Facebook (als beheerder van Instagram) uw rechten als betrokkene kunt doen gelden of uitoefenen, vindt u op: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388

YouTube - Meer informatie over hoe u direct bij Google (als beheerder van YouTube) uw rechten als betrokkene kunt doen gelden of uitoefenen, vindt u op: https://policies.google.com/privacy

Pinterest - Meer informatie over hoe u direct bij Pinterest Inc. uw rechten als betrokkene kunt doen gelden of uitoefenen, vindt u op: https://policy.pinterest.com/privacy-policy

6. Klanttevredenheid met Getfeedback

Wij gebruiken de dienst GetFeedback (123 Mission St, San Francisco, CA 94105, USA) om online enquêtes te houden. GetFeedback is een webdienst voor het maken en houden van enquêtes. GetFeedback biedt technische infrastructuren en softwareoplossingen voor het creëren, uitvoeren en analyseren van online enquêtes. Wij gebruiken de GetFeedback-dienst om onze diensten voortdurend te verbeteren en te optimaliseren. Wanneer u deelneemt aan een enquête, worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Serverlogbestanden
 • Tijdstempel (begin- en eindtijd van het antwoord)
 • Gebruikte webbrowser en besturingssysteem
 • Taal waarin de enquête is beantwoord
 • IP-adres
 • (optioneel) uw ingevoerde antwoorden
 • (optioneel) naam, e-mail en telefoonnummer

Een verband tussen uw persoon en uw antwoorden is alleen mogelijk als er ook optionele informatie met een persoonlijke referentie is opgeslagen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Duur van de opslag: De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden.

Dedoorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie.

Voor meer informatie, zie: https://www.getfeedback.com/ en https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/

7. Feedbackprocedure met Mopinion

Wij maken gebruik van Mopinion (Mopinion B.V, Pannekoekstraat 104, 3011 LL, Rotterdam, Nederland) om klantentevredenheidsanalyses uit te voeren. Wij gebruiken de dienst van Mopinion om onze diensten voortdurend te verbeteren en te optimaliseren. Wanneer u deelneemt aan een enquête, worden de volgende gegevens verwerkt:

 1. Technische gegevens (serverlogbestanden, tijdstempel (datum - begin- en eindtijd van de reactie), systeeminformatie (browser, schermresolutie, IP-adres)
 2. Eenvoudige feedback, gedetailleerde feedback (optioneel)
 3. (optioneel) naam, e-mail en telefoonnummer

De verwerkte gegevens zullen alleen worden gebruikt om de feedback vast te leggen. Verder gebruik van de gegevens, met name voor profilering of geautomatiseerde besluitvorming, zal niet plaatsvinden.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Duur van de opslag: De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden.

Dit is het geval nadat de evaluatie is voltooid. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst in opdracht gesloten met de dienstverlener die wordt gebruikt in overeenstemming met art. 28 DSGVO; deze dienstverlener verwerkt de persoonsgegevens strikt volgens de instructies en uitsluitend voor de door ons aangegeven doeleinden.

Nadere informatie is te vinden op: https://mopinion.com/ en https://mopinion.com/legal/terms-and-conditions/data-processing-addendum/.

DEEL IV. UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Wanneer persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG. U hebt dan de volgende rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke:

1. Recht van inzage

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke verlangen dat hij u meedeelt of wij persoonsgegevens met betrekking tot u verwerken.
Als dat het geval is, kunt u de volgende informatie verlangen van de verwerkingsverantwoordelijke:

(1)    voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2)    welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt;
(3)    aan welke ontvangers of categorieën van ontvangers u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt,
(4)    gedurende welke periode u betreffende persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet concreet kan worden gezegd, de criteria die worden gehanteerd om die termijn te bepalen;
(5)     uw recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat u betreffende persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te beperken en uw recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
(6)    uw recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
(7)    alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;
(8)    het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht te weten of u betreffende persoonsgegevens worden gegeven aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie. In dat verband kunt u eisen dat u geïnformeerd wordt over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de AVG in verband met de doorgifte.

2. Recht op rectificatie

U hebt recht op rectificatie en/of vervollediging indien de verwerkte persoonsgegevens met betrekking tot uw persoon onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet de rectificatie onverwijld uitvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

Indien een van de volgende elementen van toepassing is, kunt u van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens verkrijgen:

(1)    de juistheid van u betreffende persoonsgegevens wordt betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
(2)    de verwerking is onrechtmatig en u verzet u tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
(3)    de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
(4)    u hebt overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Wanneer de verwerking van u betreffende persoonsgegevens werd beperkt, worden uw persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Wanneer u een beperking van de verwerking hebt verkregen volgens de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

4. Recht op wissing

4.1 Wissingsplicht

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van de u betreffende persoonsgegevens verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

(1)    De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
(2)    U trekt uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), van de AVG berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
(3)    U maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
(4)    De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
(5)    De u betreffende persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
(6)    De u betreffende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

4.2    Mededeling aan derden

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de AVG verplicht is ze te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken hebt verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

4.3    Uitzonderingen

Het recht op wissing bestaat niet voor zover de verwerking nodig is:

(1)    voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
(2)    voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
(3)    om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3 van de AVG;
(4)    met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, voor zover het in a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
(5)    voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5. Recht op informatie

Wanneer u het recht op rectificatie, wissing of beperking van verwerking geldend hebt gemaakt tegenover de verwerkingsverantwoordelijke, is deze verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van de rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen.

U hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat hij u informeert over deze ontvangers.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien hebt u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

(1)    de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a), van de AVG of artikel 9, lid 2, punt a), van de AVG of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG en
(2)    de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
Bij de uitoefening van dit recht hebt u bovendien het recht dat de u betreffende persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Dit mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

7. Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van u betreffende persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden u betreffende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, hebt u de mogelijkheid uw recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

8. Recht op intrekking van de verklaring van toestemming

U hebt het recht uw in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving gegeven verklaring van toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming inclusief profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit:

(1)    noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een verwerkingsverantwoordelijke;
(2)    is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen; of
(3)    berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

De besluiten mogen niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens conform artikel 9, lid 1, van de AVG, tenzij artikel 9, lid 2, punt a) of g) van de AVG van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

In de in (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om het eigen standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

10. Recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 van de AVG.

V. Privacybepalingen voor de mobiele TRILUX-applicaties

1. Voorwoord

Het gebruik en de configuratie van onze diensten kunnen ook worden uitgevoerd via mobiele applicaties (in het vervolg: ‘app).

Bij het gebruik van de apps verwerken wij persoonsgegevens over u. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Omdat wij de bescherming van uw privacy bij het gebruik van de apps belangrijk vinden willen wij u met de volgende gegevens informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer u de apps gebruikt, en over hoe wij met deze gegevens omgaan. Bovendien informeren we u over de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens en, voor zover de verwerking noodzakelijk is om onze legitieme belangen te beschermen, ook over onze legitieme belangen.

U kunt deze privacyverklaring te allen tijde raadplegen binnen de betreffende app.

2. Informatie over de verwerking van uw gegevens

Bepaalde informatie wordt al automatisch verwerkt zodra u onze apps gebruikt. Wij hebben hieronder voor u opgesomd welke persoonsgegevens precies worden verwerkt:

2.1 Informatie verzameld tijdens het downloaden
Bij het downloaden van de apps wordt bepaalde vereiste informatie verzonden naar de door u geselecteerde app store (bijv. Google Play of Apple App Store), met name de gebruikersnaam, het e-mailadres, het klantnummer van uw account, het tijdstip van de download, betalingsinformatie en het individuele apparaatidentificatienummer kunnen worden verwerkt. De verwerking van deze gegevens wordt uitsluitend uitgevoerd door de betreffende App Store en valt buiten onze invloedssfeer.

2.2 Informatie die automatisch wordt verzameld
Als onderdeel van uw gebruik van onze apps verzamelen wij automatisch bepaalde gegevens die nodig zijn voor het gebruik van de apps. Dit omvat onder meer: interne apparaat-ID, versie van uw besturingssysteem, tijdstip van toegang. Deze gegevens worden automatisch aan ons doorgegeven, maar niet opgeslagen, om

(1) u de dienst en daarmee verbonden functies beschikbaar te stellen;

(2) de functies en prestatiekenmerken van onze apps te verbeteren en

(3) misbruik en storingen te voorkomen en te verhelpen.

Deze gegevensverwerking wordt gerechtvaardigd door het feit dat

(1) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u als betrokkene en ons op grond van art. 6, lid 1, punt b) AGV voor het gebruik van de apps, of

(2) wij een legitiem belang hebben om de functionaliteit en de foutloze werking van de apps te garanderen en om een markt- en belangenconforme dienst te kunnen aanbieden, dat hier uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens in de zin van art. 6, lid 1, punt f) AVG zwaarder wegen.

2.3 Aanmaken van een gebruikersaccount (registratie) en inloggen
Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt of inlogt, gebruiken wij uw toegangsgegevens (e-mailadres en gebruikersnaam) om u toegang te verlenen tot uw gebruikersaccount en deze te beheren (‘verplichte gegevens’). Verplichte gegevens in het kader van de registratie zijn gemarkeerd met een asterisk en zijn vereist voor het afsluiten van de gebruikersovereenkomst. Als u deze informatie niet verstrekt, kunt u geen gebruikersaccount aanmaken.

Wij gebruiken de verplichte gegevens om u te authenticeren bij het inloggen. Wij verwerken en gebruiken de gegevens die u invoert als onderdeel van het registratie- of inlogproces, om
(1) uw autorisatie voor het beheer van de gebruikersaccount te verifiëren;

(2) de gebruiksvoorwaarden van de apps en alle daarmee samenhangende rechten en plichten te handhaven; en om

(3) contact met u op te nemen om u technische of juridische informatie, updates, veiligheidsberichten of andere berichten, bijvoorbeeld met betrekking tot het beheer van de gebruikersaccount te sturen.

Deze gegevensverwerking wordt gerechtvaardigd door het feit dat

(1) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u als betrokkene en ons op grond van art. 6, lid 1, punt b) AGV voor het gebruik van de apps, of

(2) wij een legitiem belang hebben om de functionaliteit en foutloze werking van de apps te waarborgen, dat hier zwaarder weegt dan uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens in de zin van art. 6 lif 1 punt f) AVG.

3. Informatie over de respectieve toepassingen

3.1 LiveLink ONE App

3.1.1 Beschrijving van de app
Toepassingsgebied van de mobiele applicatie: het toepassingsgebied van de LiveLink ONE App is het instellen van verlichtingsinstallaties die LiveLink componenten bevatten. Het dekt de use cases van de armatuurgebaseerde regeling en ruimtegebaseerde regeling en biedt een mobiele app voor inbedrijfstelling en configuratie door een installateur (‘Toepassingsgebied’).

3.1.2 Gebruik van de app
Via de app kunt u verschillende informatie, taken en activiteiten invoeren, beheren en bewerken. Deze informatie omvat met name gegevens over het project en de verlichtingsinstallatie.

De app heeft bovendien de volgende autorisaties nodig:

 • Internettoegang: Internettoegang is vereist om de update van de firmware van het LiveLink-systeem te kunnen uitvoeren en om de systeemconfiguratie op te slaan of de verlichtingsplanning te importeren.
 • WLAN-toegang: WLAN-toegang is nodig om het systeem te kunnen aansturen en beheren.
 • Toegang tot locatiegegevens: Toegang tot deze gegevens is nodig, om weer te geven met welk WLAN het mobiele apparaat verbonden is.
 • Toegang tot het bestandssysteem voor de eventuele opslag van systeemconfiguraties of configuratierapporten.

3.2 LiveLink Basic Wireless App

3.2.1 Beschrijving van de app
Toepassingsgebied van de mobiele applicatie: De app LiveLink Basic Wireless Mobile dient voor het configureren van verlichtingsinstallaties die LiveLink Basic Wireless-componenten bevatten. Ze omvat het gebruik van de besturing op apparaat- of ruimtebasis en biedt een mobiele app voor de ingebruikname en configuratie door een installateur ("toepassingsgebied").

3.2.2 Gebruik van de app
In de app kunt u verscheidene gegevens, taken en activiteiten invoeren, beheren en bewerken. Daartoe behoren met name gegevens over het project en de verlichtingsinstallatie. De app vereist bovendien de volgende machtigingen:

 • Internettoegang: deze is nodig voor de registratie en om uw invoer op te slaan op onze server.
 • Cameratoegang: deze is nodig om QR-codes te scannen.
 • Toegang tot bluetooth: deze is nodig zodat u onze systemen kunt regelen en beheren.

Toegang en registratie: voor toegang tot en gebruik van de mobiele applicatie moet u zich registreren als gebruiker. Wanneer u een gebruikersaccount aanvraagt, moet u een geldig, actueel en controleerbaar e-mailadres opgeven. Na controle van de toegangsautorisatie ontvangt u een automatische e-mail met een authenticatiecode die u in de mobiele applicatie moet invoeren om de registratie te voltooien. Zodra de code is gecontroleerd en correct bevonden kunt u uw gebruikersnaam kiezen, die zal worden weergegeven in de Mobiele Applicatie. Het is niet mogelijk om meerdere accounts aan te maken onder hetzelfde e-mailadres.

Toegang en registratie: voor toegang tot en gebruik van de mobiele applicatie moet u zich registreren als gebruiker. Wanneer u een gebruikersaccount aanvraagt, moet u een geldig, actueel en controleerbaar e-mailadres opgeven. Na controle van de toegangsautorisatie ontvangt u een automatische e-mail met een authenticatiecode die u in de mobiele applicatie moet invoeren om de registratie te voltooien. Zodra de code is gecontroleerd en correct bevonden kunt u uw gebruikersnaam kiezen, die zal worden weergegeven in de Mobiele Applicatie. Het is niet mogelijk om meerdere accounts aan te maken onder hetzelfde e-mailadres.

Upgrades, updates: TRILUX kan naar eigen goeddunken upgrades, updates of wijzigingen aanbrengen aan de mobiele applicatie, en wel ook op afstand, zonder kennisgeving aan u. Op elke upgrade, update of wijziging zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing, tenzij een upgrade, update of wijziging vergezeld gaat van een afzonderlijke licentie, in welk geval de voorwaarden van die licentie van toepassing zijn op deze upgrade, update en wijziging. Indien u dergelijke updates, upgrades of wijzigingen niet wenselijk vindt, kunt u juridisch gezien alleen besluiten om het gebruik van de Mobiele Applicatie volledig te staken. Bij voortgezet gebruik van de Mobiele Applicatie wordt vooropgesteld dat u deze updates en upgrades aanvaardt.

Support: voor vragen en support met betrekking tot de mobiele applicatie kunt u contact opnemen met uw lokale TRILUX-organisatie.

Gebruiksgegevens: de Mobiele Applicatie stelt u en anderen binnen uw organisatie met wie u uw gebruikersaccount deelt, in staat om via de functionaliteit van de Mobiele Applicatie gegevens te genereren over de functionaliteit van de Mobiele Applicatie (‘Gebruiksgegevens’).

Gebruiksgegevens worden verwerkt en gebruikt om de dienst beschikbaar te stellen. Deze gegevensverwerking wordt gerechtvaardigd door het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u als betrokkene en ons op grond van art. 6, lid 1, punt b) AGV om de app te kunnen gebruiken.

4. Meer informatie over onze apps

4.1
Upgrades, actualiseringen: TRILUX kan naar eigen inzicht overgaan tot upgrades, updates of wijzigingen van de mobiele applicaties, ook op afstand, zonder u daarover te informeren. Updates, actualiseringen of wijzigingen zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden, tenzij de upgrade, actualisering of wijziging vergezeld gaat van een afzonderlijke licentie. In dat geval gelden de voorwaarden van die licentie voor de betreffende upgrade, actualisering of wijziging. Indien u dergelijke actualiseringen, upgrades of wijzigingen niet wenst, bestaat uw enige rechtsmiddel erin volledig te stoppen met het gebruik van de mobiele applicatie. Als u de mobiele applicatie blijft gebruiken, wil dat zeggen dat u instemt met deze actualiseringen en upgrades.

4.2
Support: Als u vragen hebt met betrekking tot onze mobiele applicaties of hulp wenst, kunt u contact opnemen met uw lokale TRILUX-organisatie.

5. Doorgifte en overdracht van gegevens

Naast de uitdrukkelijk in deze privacyverklaring genoemde gevallen worden uw persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming alleen doorgegeven indien dit wettelijk is toegestaan of vereist. Dit kan onder meer het geval zijn wanneer de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de gebruiker of een andere natuurlijke persoon te beschermen.

5.1

De door u tijdens de registratie verstrekte gegevens worden binnen de TRILUX groep gedeeld voor interne administratieve doeleinden, met inbegrip van gezamenlijke klantenondersteuning, voor zover noodzakelijk.

Een eventuele doorgifte van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door het feit dat wij een legitiem belang hebben bij het doorgeven van de gegevens voor administratieve doeleinden binnen ons concern en dat uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens in de zin van art. 6, lid 1, punt f) AVG niet zwaarder wegen.

5.2

Indien het voor het verkrijgen van duidelijkheid omtrent een illegaal of onrechtmatig gebruik van de app of voor gerechtelijke vervolging nodig is, worden persoonsgegevens doorgegeven aan rechtshandhavingsinstanties of andere autoriteiten en, indien nodig, aan benadeelde derden of juridische adviseurs. Dit gebeurt echter alleen als er aanwijzingen zijn voor illegaal of onrechtmatig gedrag. Doorgifte kan ook plaatsvinden als dit dient om gebruiksvoorwaarden of andere rechtsvorderingen af te dwingen. Wij zijn bovendien wettelijk verplicht om op verzoek informatie te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Dit zijn rechtshandhavingsinstanties, instanties die administratieve overtredingen vervolgen waarvoor boetes gelden en de belastingdienst.

Eventuele doorgifte van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door het feit dat

(1) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG in samenhang met nationale wettelijke voorschriften om gegevens door te geven aan rechtshandhavingsinstanties, of

(2) wij een legitiem belang hebben om de gegevens aan de bovengenoemde derden door te geven als er aanwijzingen zijn voor misbruik of om onze gebruiksvoorwaarden, andere voorwaarden of rechtsvorderingen af te dwingen en uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens in de zin van art. 6, lid 1, punt f) AVG niet zwaarder wegen.

Wanneer u onze apps gebruikt kan uw gedrag met behulp van bepaalde analysetools statistisch worden geëvalueerd en worden geanalyseerd voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden of om ons aanbod te verbeteren. Bij het gebruik van dergelijke tools zorgen wij ervoor dat de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming worden nageleefd. Bij de inzet van externe dienstverleners (opdrachtverwerkers) zorgen wij er door middel van passende overeenkomsten met de dienstverleners voor dat de gegevensverwerking voldoet aan de Duitse en Europese normen inzake gegevensbescherming.

5.3 Ingezette dienstverleners

5.3.1 Signify
Wij maken gebruik van tools van Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656AE Eindhoven, Nederland (hierna ‘Signify’).

Signify bestaat uit verschillende functies die ons in staat stellen de app te laten werken en die gebruikers in staat stellen om de app te gebruiken. Via Signify wordt de authenticatie mogelijk gemaakt. Bovendien kunnen projectgegevens worden opgeslagen in de clouddiensten van Signify.

5.3.2 Andere dienstverleners en open source
Diensten van derden en open source software: wanneer u de mobiele applicatie gebruikt, is het mogelijk dat u (als gevolg van of door uw gebruik van de mobiele applicatie) een dienst gebruikt of software downloadt of goederen koopt die afkomstig zijn van een andere persoon of een ander bedrijf. Uw gebruik van deze andere diensten, software of goederen kan onderworpen zijn aan afzonderlijke voorwaarden tussen u en het betreffende bedrijf of de betreffende persoon. Indien dit het geval is, hebben deze gebruiksvoorwaarden geen invloed op uw juridische relatie met deze andere bedrijven of personen. Indien de mobiele applicatie een softwarecomponent van derden of een open source softwarecomponent bevat, is het gebruik van die software of component onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van die software of component van derden of die open source software of component. Uw licentierechten in het kader van deze gebruiksvoorwaarden omvatten geen rechten of licenties om de mobiele applicatie te gebruiken, te verkopen of om van de Mobiele Applicatie afgeleide werken te maken op een wijze die de Mobiele Applicatie zou onderwerpen aan de open source voorwaarden. ‘Open source voorwaarden’ zijn de voorwaarden van een licentie waarbij voor gebruik, wijziging en/of verspreiding van een werk als voorwaarde geldt dat de broncode of andere materialen die graag veranderd worden worden verstrekt, en/of dat toestemming wordt verleend om afgeleide werken te maken en/of dat bepaalde aanwijzingen of licentievoorwaarden in afgeleide werken of de begeleidende documentatie worden verstrekt en/of dat een gratis licentie voor intellectuele eigendom aan een willekeurige partij wordt verstrekt.

5.4 Doorgifte van de persoonsgegevens

Eventuele doorgifte van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door het feit dat

(1) wij een legitiem belang hebben bij het doorgeven van de gegevens voor administratieve doeleinden binnen ons concern en dat uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens in de zin van art. 6, lid 1, punt f) AVG niet zwaarder wegen en

(2) wij onze externe bedrijven en externe dienstverleners in de zin van art. 28 lid 1 AVG als opdrachtverwerkers zorgvuldig geselecteerd hebben, hen regelmatig geëvalueerd hebben en hen contractueel verplicht hebben om alle persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies te verwerken.

5.5 Verdere ontwikkeling

Naarmate ons bedrijf zich verder ontwikkelt kan de structuur van ons bedrijf veranderen doordat de rechtsvorm wijzigt of doordat dochterondernemingen, delen van het bedrijf of onderdelen worden opgericht, gekocht of verkocht. Bij dergelijke transacties wordt informatie over klanten eventueel doorgegeven met het over te dragen bedrijfsonderdeel. Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan derden in de hierboven beschreven mate, zullen wij ervoor zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Een eventuele doorgifte van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door het feit dat wij een legitiem belang hebben om onze ondernemingsvorm indien nodig aan te passen aan economische en juridische omstandigheden en dat uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens in de zin van art. 6, lid 1, punt f) AVG niet zwaarder wegen.

6. Doorgifte van gegevens aan derde landen

Zie hiervoor de paragraaf ‘Informatie over doorgifte van gegevens aan de VS’ in deze privacybepalingen.

7. Duur van de gegevensopslag

Wij zullen uw persoonsgegevens wissen of anonimiseren zodra deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of gebruikt overeenkomstig de bovenstaande punten. In de regel bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van het gebruik van of de contractuele relatie over de app, plus een periode van 1 maand waarin wij back-up kopieën bewaren na het wissen, tenzij deze gegevens langer nodig zijn voor strafrechtelijke vervolging of om rechtsvorderingen veilig te stellen, te doen gelden of af te dwingen.

8. Rechten als betrokkene

Uw rechten als betrokkene vindt u in paragraaf ‘ IV. UW RECHTEN ALS BETROKKENE

DEEL VI. GEGEVENSBEVEILIGING, WEBSITES VAN DERDEN, VERANDERINGEN

1. GEGEVENSBEVEILIGING

Alle informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op servers binnen de Europese Unie. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig, en wij kunnen daarom de veiligheid van gegevens die via het internet naar onze website worden verzonden niet garanderen. Wij beveiligen onze website en andere systemen echter tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden door middel van technische en organisatorische maatregelen. In het bijzonder geven wij uw persoonsgegevens gecodeerd door. Wij gebruiken het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer) [of TLS (Transport Layer Security)].

Wij gebruiken ook technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens die wij ontvangen of verzamelen te beschermen, met name tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen aanvallen door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

2. GEGEVENSBESCHERMING EN WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan hyperlinks bevatten naar en van websites van derden. Als u een hyperlink naar een van deze websites volgt, wijzen wij u erop dat wij geen verantwoordelijkheid of garantie kunnen aanvaarden voor de inhoud of de gegevensbeschermingsvoorwaarden van derden. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de toepasselijke voorwaarden inzake gegevensbescherming voordat u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

3. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen met werking voor de toekomst. Een actuele versie is beschikbaar op de website. Raadpleeg de Website regelmatig om het huidige Privacybeleid na te lezen.

4. VERTALING

Het privacybeleid is vertaald uit het Duits. In geval van tegenstrijdigheden is de Duitse versie doorslaggevend.
Status 01.07.2020

SWITCH NOW. SAVE ENERGY.