Wskazówki korzystania z witryny internetowej TRILUX

 

1. Niniejsza witryna internetowa jest przedmiotem poniższego Regulaminu firmy TRILUX GmbH & Co. KG (zwanej dalej: Dostawcą Usług). W niniejszej witryna internetowej w odpowiednim miejscu widnieje zawsze wyraźna informacja w przypadku obowiązywania odmiennych od tego Regulaminu, specjalnych warunków dla poszczególnych funkcji tej witryny. W danych sporadycznych przypadkach obowiązują uzupełniająco szczególne warunki użytkowania.

2. Niniejsza witryna internetowa zawiera wszelkiego rodzaju dane i informacje chronione prawem o znakach towarowych i/lub prawem autorskim na korzyść Dostawcy Usług lub w sporadycznych przypadkach również na korzyść osób trzecich. Dlatego zabronione jest pobieranie, kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub poszczególnych części witryny. Dozwolone jest przede wszystkim technicznie uwarunkowane kopiowanie treści w celu wyszukiwania w Internecie, o ile nie służy ono celom gospodarczym, a także trwałe kopiowanie na własny użytek.

3. Dozwolone jest umieszczanie hiperłączy do niniejszej witryny internetowej, o ile służą one wyłącznie jako odsyłacze. Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do wycofania tego zezwolenia. Zabrania się jednak umieszczania niniejszej witryny w ramkach (ramka - ograniczone ramką częściowe obszary strony internetowej, w której prezentowane są treści obcych witryn internetowych lub ich części), chyba że pozwalają na to bezwzględnie obowiązujące przepisy.

4. Dostawca Usług nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczone w swojej witrynie internetowej zgodnie z przepisami ustawowymi. Nie gwarantuje również, że informacje znajdujące się w tej witrynie są kompletne i prawdziwe. Odsyłacze i hiperłącza do obcych witryn internetowych nie oznaczają, że Dostawca Usług przejmuje treści znajdujące się pod danym odsyłaczem czy hiperłączem. Treści nie powodują powstania odpowiedzialności Dostawcy Usług względem udostępnionych tam danych i informacji. Dostawca Usług nie ma wpływu na treści znajdujące się pod danym hiperłączem. Dlatego Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem, błędne czy niekompletne treści ani za szkody spowodowane korzystaniem z treści znajdującej się pod danym hiperłączem.

5. Korzystanie z Internetu odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Dostawca Usług nie odpowiada przede wszystkim za technicznie uwarunkowaną awarię Internetu lub dostępu do Internetu.

6. Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania modyfikacji i adaptacji w niniejszym Regulaminie zgodnie z rozwojem technicznym oraz zmianami przepisów ustawowych. Użytkownik zostanie odrębnie poinformowany o wprowadzonych zmianach. Bezskuteczność poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu nie narusza skuteczności pozostałych jego postanowień.

 

Koniec Regulaminu.