LEVERINGSVOORWAARDEN, RETOUREN & MEER

Op al onze aanbiedingen zijn onderstaande algemene voorwaarden van TRILUX C.V. van toepassing. Dit betreft onze voorwaarden op het gebied van leveringen, retouren, aansprakelijkheid, garanties en klachtenmeldingen.

ALGEMENE VOORWAARDEN | TRILUX BELGIË

1. Geldigheid
Onze voorwaarden zijn, zonder enig voorbehoud van de koper, onverminderd van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen, overeenkomsten, leveringen, e.a. Afwijkingen worden enkel toegekend na het schriftelijk akkoord van de zaakvoerder of diens gevolmachtigde. Plaatsing van een bestelling en/of aanvaarding van onze factuur impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden.


2. Prijzen en geldigheidsduur
Al onze prijsaanbiedingen, onder welke vorm ook, zijn slechts geldig gedurende een beperkte termijn van twee maanden. Een orderbevestiging kan nooit als een hernieuwde prijsopgave geïnterpreteerd worden. Mededelingen betreffende technische eigenschappen e.d. van onze producten zijn geheel vrijblijvend. Onze prijzen zijn berekend op basis van de lonen, sociale lasten en prijzen van de grondstoffen, zoals die door FABRIMETAL te Brussel worden verstrekt. Onze prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief BTW, andere heffingen of onkosten zoals verpakking en af fabriek e.d. Bij wijziging van de grondstoffen, het arbeidsloon, de invoerrechten, de valutaverhouding enz. behouden we ons het recht om de prijs aan te passen. Recupel is niet berekend in onze prijzen en is steeds volledig ten laste van de koper.


3. Bestellingen en overeenkomsten
Speciale, en op maat gemaakte armaturen en toebehoren kunnen na orderbevestiging niet meer aangepast of geannuleerd worden. Zij worden bovendien nooit teruggenomen. De klant onthoudt zich daarenboven van elke vorm van schadevergoeding.


4. Leveringstermijnen
De leveringstermijnen zijn steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. Overschrijding van de leveringstermijn, mits binnen redelijke grenzen, zal geen aanleiding kunnen geven tot de annulatie van de bestelling of tot de ontbinding van de overeenkomst We zullen in geen enkel geval gehouden zijn tot enige schadevergoeding bij vertraging van de levering. Indien de levering door overmacht wordt verhinderd, dan hebben we het recht om hetzij de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, hetzij de uitvoering ervan op te schorten. De klant ziet hierbij uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding of vooropzeg.


5. Magazijnkosten en financieringskosten
Bij niet afhaling van de bestelde goederen door de klant, binnen de vooropgestelde termijn, behouden we ons het recht de goederen te factureren en de betaling hiervan te eisen. Daarenboven zal bij vertraging in de afname van de te leveren goederen een interest van 1% per maand aan magazijnkosten in rekening worden gebracht aan de klant. Voor financieringskosten zal een interest in rekening worden gebracht aan de klant gelijk aan 1,5 maal de rentevoet van de Nationale Bank van België voor leningen en voorschotten in rekening courant op de overheidsfondsen, andere dan schatkistcertificaten uitgegeven op korte termijn.


6. Levering en verzending
De prijzen gelden franco Belgisch-Duitse grens. De verzending gebeurt op gevaar en risico van de koper, welke ook de manier of de voorwaarden van de verzending zijn. De kosten van het lossen en transporteren van de goederen in de magazijnen en op de werven van de koper zijn steeds ten laste van deze laatste. Geleverde goederen worden niet teruggenomen. Wij zijn gerechtigd
de levering op te schorten of te annuleren indien de koper niet voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge reeds eerder gedane leveringen. Leveringen en verzendingen tot de 31ste van de maand, maken integraal deel uit van die maand.


7. Garantieaansprakelijkheid
Onze garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan tot het leveren van nieuwe onderdelen ter vervanging van het geen ondeugdelijk is. Betreft het door toeleveranciers gegeven fabrieksgarantie, dan geldt deze eveneens voor de koper met ons als tussenpersoon. Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, onder wel ke vorm dan ook, hetzij direct hetzij indirect, die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de ongeschiktheid van het door ons geleverde.


8. Klachten
Eventuele klachten betreffende onze leveringen en facturen moeten binnen de 8 dagen na hun ontvangst schriftelijk medegedeeld worden aan ons. Bij gebreke hieraan wordt de koper geacht het door ons geleverde te hebben aanvaard. Het indienen van een klacht, zelfs binnen de voorgeschreven termijn, ontslaat de koper niet van de verplichting de factuur op de vervaldag te betalen. Wij zijn slechts gehouden de door ons als gebrekkig erkende leveringen te herstellen of te vervangen zonder dat wij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor om het even welke andere schade hieruit voortspruitend.


9. Terugnames
Eventueel teruggenomen goederen worden enkel gecrediteerd aan 70 % van het oorspronkelijk gefactureerd bedrag, mits deze zich bij aankomst in goede staat en in de originele ongeopende verpakking bevinden en minder dan 4 maand geleden werden geleverd. Transport en verpakking zijn steeds ten laste van de koper en worden op zijn risico vervoerd.


10. Annulatie
Ingeval de koper de bestelling annuleert, zijn we gerechtigd minimum 20 % van het bruto factuurbedrag – en dit voor de gemaakte kosten alsook winstderving – in rekening te brengen aan de klant.


11. Betalingen
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst zijn onze facturen steeds contant betaalbaar, zonder enige korting. Leveringen voor een bedrag lager dan 600 EUR gebeuren tegen rembours. Zo uitzonderlijke betalingstermijnen werden toegekend, wordt bij de niet-nakoming hiervan het totale openstaande bedrag onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar. Elk niet op de vervaldag betaald bedrag zal onmiddellijk en van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een interest van 12 % per jaar en een schadevergoeding van 15 % per jaar met een minimum van 60 EUR.


12. Eigendomsvoorbehoud
De leverancier blijft eigenaar van de goederen tot de volledige betaling van de prijs. Het risico m.b.t. de goederen gaat steeds over op de klant, zodra de goederen bij de leverancier ter verzending worden ingeladen, ongeacht hetgeen tussen de leverancier en de klant is overeengekomen m.b.t. de kosten van vervoer en verzekering en ongeacht of al dan niet reeds betaling plaatsvond. Zolang de eigendom van de goederen niet op de klant is o vergegaan - wegens niet-betaling of niet volledige betaling –, mag de koper aan derden geen rechten verlenen m.b.t. deze goederen en is de klant verplicht deze goederen, als herkenbaar eigendom van de leverancier, te bewaren met de nodige zorgvuldigheid. In geval van doorverkoop zal de leverancier de som opeisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. De koper is verplicht om de niet-betaalde goederen terug te geven op ons eerste verzoek daartoe en machtigt ons nu reeds om de ruimte te betreden waar de goederen zijn opgestapeld en deze goederen terug te nemen.


13. Geschillen
Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst of aangaande de bestelling door de klant worden beheerst door het Belgische recht en enkel de rechtbanken van Mechelen zijn bevoegd kennis ervan te nemen.

ALGEMENE VOORWAARDEN | TRILUX NEDERLAND

Artikel 1.  Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door TRILUX C.V. uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten, zulks met uitsluiting van alle door de koper gehanteerde (inkoop-) voorwaarden.

1.2  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of een gedeelte daarvan zijn slechts geldig, indien zij tussen partijen zijn overeengekomen en door TRILUX C.V. schriftelijk zijn bevestigd.

1.3  Alle aanduidingen betreffende kleuren, maten, gewichten en alle andere technische gegevens en alle afbeeldingen van de artikelen in folders, catalogi, advertenties e.d. geven een globale indruk van de producten en zijn onverbindend. TRILUX C.V. behoudt zich het recht voor materialen, constructies en maten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1  Alle offertes zijn gedurende 30 dagen geldig, doch geheel vrijblijvend, zowel wat betreft de prijs, de leveringstermijn als de mogelijkheid tot levering van de aangeboden producten, tenzij anders is overeengekomen.

2.2  De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de koper de uitgebrachte offerte schriftelijk heeft geaccepteerd.

2.3  Wanneer door de koper in de acceptatie ten opzichte van de offerte enig voorbehoud wordt gemaakt, of enige wijziging wordt aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien TRILUX C.V. aan de koper uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bericht hiermee in te stemmen.

2.4  Wanneer de koper een order plaatst, die niet is voorafgegaan door een offerte van TRILUX C.V. zal TRILUX C.V eerst gehouden zijn tot levering overeenkomstig de order nadat TRILUX C.V. deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3. Kwaliteit en kwantiteit

3.1  De te leveren producten zullen qua omschrijving, ontwerp, kwaliteit en hoeveelheid overeenstemmen met de offerte en voldoen aan de Nederlandse wettelijke veiligheidsvoorschriften, zij het dat geringe afwijking in kleur, kwaliteit, maten en gewicht, voor zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de gebruikswaarde van de producten zijn toegestaan.

3.2  Bij afwijkingen ten opzichte van de overeenkomst in de geleverde hoeveelheid producten zal TRILUX C.V. binnen een maand na schriftelijke kennisgeving hieromtrent van de koper, zorgdragen voor de nalevering van de nog ontbrekende producten.

Artikel 4. Prijs

4.1  De prijs van de producten is exclusief btw. en eventuele andere rechten en belastingen.

4.2  De in offerte genoemde verkoopprijs is gebaseerd op de alsdan bestaande valutaverhoudingen, inkoopprijzen van toeleveranciers en vrachtkosten. Deze prijs is exclusief bevestigingsmaterialen, aansluitsnoeren en kosten voor afvoer van verpakking van geleverde materialen.

Artikel 5. Levering en risico

5.1  De in de offerte vermelde leveringstermijn wordt slechts bij benadering opgegeven en is niet te beschouwen als fatale termijn. TRILUX C.V. zal de gevraagde leveringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen.

5.2  Overschrijding van deze termijn, door welke oorzaak dan ook, zal de koper niet zonder meer het recht geven op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

5.3  De leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke TRILUX C.V. door overmacht niet in staat is haar verplichtingen tot levering na te komen.

5.4  Onder overmacht wordt verstaan, iedere omstandigheid waarmede TRILUX C.V. ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden, waardoor de nakoming van de verplichtingen van TRILUX C.V. wordt verhinderd of niet redelijkerwijs kan worden gevergd, zoals o.a., doch niet uitsluitend, werkstaking, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, niet- of niet tijdige toeleveringen van de toeleverancier en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld en/of de risicosfeer van TRILUX C.V. gelegen.

5.5  Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel TRILUX C.V. als de koper bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.6  De levering van producten binnen Nederland (exclusief de Waddeneilanden) geschiedt franco op de plaatst van bestemming bij zendingen naar één afleveradres. De goederen worden naast de vrachtwagen gelost, op een voor de chauffeur bereikbare locatie. Horizontaal en verticaal transport op de bouw is niet inbegrepen. Bij levering van lange profielen wordt de goederenontvanger geacht mee te helpen met het uitladen van deze materialen.  Onze vrachtwagens zijn niet standaard voorzien van een kooiaap of laadklep. Indien er op de afleverlocatie geen dockingstation of heftruck beschikbaar is waar de chauffeur gebruik van kan maken, dan kunnen wij tegen een meerprijs een vrachtwagen met kooiaap laten komen. Dit dient van tevoren te zijn aangegeven door de opdrachtgever. Voor kleinere orders < €500,- geldt een ordertoeslag van €35,- excl. btw.

5.7  De levering van producten buiten Nederland geschiedt conform de condities zoals vermeld in de offerte.

5.8  De levering is voltooid nadat door TRILUX C.V. melding is gemaakt van het feit dat de goederen voor vervoer bij de producent of op enige andere plaats gereed liggen, dan wel de goederen op de plaats van bestemming in Nederland zijn gearriveerd.

5.9  TRILUX C.V. heeft aan de leveringsverplichtingen voldaan door de producten eenmaal aan de koper aan te bieden. Indien de koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, de opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de koper.

5.10 Het transport van de te leveren producten geschiedt voor risico van TRILUX C.V. ongeacht of de levering franco, of onder welke benaming ook geschiedt.

5.11 De koper dient direct bij in ontvangstneming van de goederen de verpakking, emballage of uitwendige staat van goederen te controleren. Indien alsdan van schade blijkt, dient aan TRILUX C.V. terstond hiervan melding te worden gemaakt met toezending van het proces-verbaal, opgemaakt door het transportbedrijf, onder vermelding van de aard der beschadiging, het nummer van de vrachtbrief en het verzendadvies.

5.12 De koper is uitsluitend gerechtigd geleverde goederen aan TRILUX C.V. te retourneren na voorafgaande schriftelijke toestemming van TRILUX C.V. De goederen dienen door de koper in oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd. Retourzendingen kunnen aangevraagd worden tot maximaal 14 dagen na in ontvangstname en dienen binnen 28 dagen na in ontvangstname retour gestuurd te zijn. Retourzendingen moeten franco zijn en geschieden voor rekening en risico van de koper. Bij retourzendingen wordt door TRILUX C.V. 35% over de netto verkoopprijs in rekening gebracht. Deze kosten worden ingehouden op de credit nota van de koper.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehouden

6.1  Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom van de geleverde producten gaat pas op de koper over als de koper zijn verplichtingen, welke voor hem jegens de verkoper bestaan uit hoofde van de overeenkomst, is nagekomen.

Artikel 7. Betaling

7.1  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na datum van de factuur welke termijn een vervaldatum is, tenzij anders is overeengekomen.

7.2  IIndien de koper niet tijdig betaalt, is hij met ingang van de datum waarop hij in verzuim is, de wettelijke rente plus 1% verschuldigd over het te betalen bedrag. Alsdan is TRILUX C.V. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de geleverde goederen terug te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

7.3  Kosten, verbonden aan de incasso van vorderingen komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag (inclusief rente).

7.4  De koper is niet bevoegd enige (gepretendeerde) tegenvordering op TRILUX C.V. te verrekenen met de verschuldigde koopsom, dan wel de betaling op te schorten om welke reden dan ook.

7.5  TRILUX C.V. is steeds gerechtigd om, alvorens tot verzending van de producten over te gaan, voor de betaling van de koopsom voldoende zekerheid te verlangen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid, garantie en klachtmelding

8.1  TRILUX C.V. is aansprakelijk voor gebreken aan het product tengevolge van het gebruikte materiaal, echter met inachtneming van onderstaande punten.

8.2  Niettemin zal TRILUX C.V. gedurende de hierna te noemen fabrieksgarantieperiode gebrekkige of nietfunctionerende producten kosteloos laten herstellen of vervangen, tenzij de koper herstel of vervanging rechtstreeks van de producent kan vorderen op grond van de gegeven fabrieksgarantie.

8.3  De garantieperiode gaat in op het moment van aflevering van de producten, dan wel indien de koper de producten rechtstreeks aan zijn afnemer levert, op het moment van aflevering aan de afnemer en geldt gedurende een periode van een jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere garantieperiode zijn overeengekomen.

8.4  Gebreken, of niet functioneren ten gevolge van onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebrekkig onderhoud, agressieve omgeving, gebruik in strijd met de verstrekte gebruiksaanwijzing, fouten bij het gebruik of gebruik voor niet normale toepassingen, dan wel oneigenlijk gebruik, vallen buiten deze garantie.

8.5  De koper kan jegens TRILUX C.V. geen aanspraken doen gelden op schadevergoeding of prijsreductie en is niet bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij TRILUX C.V. na schriftelijke aanmaning in gebreke is de gebrekkige of ondeugdelijk functionerende producten binnen een maand te herstellen dan wel in gebreke is deze producten bij de eerstvolgende zending van de betreffende producten te vervangen.

8.6  Na verloop van de overeengekomen garantieperiode vervalt elke aanspraak van de koper jegens de verkoper ter zake van eventuele gebreken aan goederen of niet behoorlijke functioneren van de goederen en kan de overeenkomst niet meer worden ontbonden.

8.7  Klachten omtrent gebreken of het behoorlijk functioneren van de producten dienen door de koper aan TRILUX C.V. schriftelijk te worden vermeld binnen tien dagen nadat deze klachten zijn geconstateerd, bij gebreke waarvan de koper zich niet op de gegeven garantie kan beroepen.

8.8  De koper is verplicht de gebrekkige of niet behoorlijk functionerende producten terzijde te houden opdat TRILUX C.V. deze kan onderzoeken, dan wel op verzoek TRILUX C.V. deze producten retour te zenden.

8.9  TRILUX C.V. is jegens de koper, diens afnemers of de eindgebruiker niet aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade en/of economische schade daaronder begrepen, ontstaan ten gevolge een gebrek in het product of door het gebruik van het product.

8.10 De koper is niet gerechtigd een schadevergoeding, die de koper op zijn beurt heeft moeten voldoen ter zake van schade door een consument geleden ten gevolge van een gebrek in het product, op TRILUX C.V. te verhalen. TRILUX C.V. zal evenwel alle rechten die TRILUX C.V. op haar toeleverancier kan doen gelden ter zake van verhaal van voornoemde schadevergoeding op verzoek van de koper aan hem overdragen.

8.11 TRILUX C.V. is jegens de koper niet aansprakelijk voor vertragingsschade tengevolge van niet-tijdig nakoming van de overeenkomst.

Artikel 9. Ontbinding overeenkomst

9.1  TRILUX C.V. is bevoegd de overeenkomst zonder nadere in gebrekenstelling te ontbinden op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

9.2  Door de ontbinding worden bestaande vorderingen opeisbaar.

9.3  De koper is aansprakelijk voor de door TRILUX C.V. geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 10

Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen voor zover de Wet niet dwingend anders voorschrijft, met uitsluiting van ieder andere recht aanhangig worden gemaakt bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.

VOORWAARDEN LICHTSTUDIES / LICHTBEREKENINGEN | TRILUX BELGIË & TRILUX NEDERLAND

Onze lichtstudies zijn met de grootste zorg uitgevoerd en gebaseerd op de normen  EN 12464 deel 1 en 2. Kleine afwijkingen zijn steeds mogelijk en behoren tot zin voor praktijk van onze lichtexperten. Afwijkingen kunnen ook door klanten zijn aangevraagd.


Verder zijn onze lichtstudies gebaseerd op de aangeleverde gegevens van een derde partij (de klant, installateur, studiebureau). Fouten en afwijkingen in gegevens kunnen dus geenszins onderwerp zijn van onze verantwoordelijkheid.  Deze kunnen leiden tot foutieve praktijkresultaten ten opzichte van onze voorgestelde berekeningsresultaten. Het is aan de opdrachtgever en uitvoerder om de kwaliteit van de gegevens te bewaken en de resultaten van onze berekeningen te toetsen aan de praktijk.


Lichtstudies zijn vooral een goede indicatie van een goed verlichtingsplan, maar zijn nooit een uitvoeringsplan. 

VOORWAARDEN GARANTIE EN RETOUREN | TRILUX NEDERLAND

Bij Trilux krijgt u sinds 1 januari 2018 standaard vijf jaar garantie op de armaturen*. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, toch kan het onverhoopt zo zijn dat u niet helemaal tevreden bent over de kwaliteit van uw TRILUX aankoop. Wij lossen dit dan graag met u op.

Werkwijze

Voor een snelle afhandeling van uw garantieaanvraag attenderen wij u op de volgende werkwijze: 

 

 

 • U mailt uw garantieaanvraag naar aftersales@trilux.nl met daarin de volgende gegevens:
  • Ordernummer waarmee u het product bij ons besteld heeft
  • TK-nummer of TOC-nummer van het artikel
  • Aantal
  • Omschrijving van uw klacht
  • Het adres waarop u het vervangende product wilt ontvangen
  • Foto’s van het product en het typeplaatje/etiket van het product of van de verpakking

 • Na ontvangst van uw mail, maken wij een QM-referentienummer aan en geven wij dit per mail aan u door.
 • Een vervangend product wordt alvast voor u in bestelling genomen en zo spoedig mogelijk geleverd. Indien dit niet gewenst is, gelieve dit bij uw garantieaanvraag aan te geven.
 • U stuurt het product naar ons retour onder vermelding van het QM-referentienummer.

  Trilux C.V.
  O.v.v. QM-referentienummer
  Databankweg 28
  3821 AL Amersfoort
   
 • Na ontvangst van uw retour, sturen wij het product door naar ons hoofdkantoor in Duitsland. Daar wordt het product onderzocht om te bepalen of uw retour onder de garantievoorwaarden valt.

Voorwaarden

 • Indien er binnen twee weken na de vervangende levering geen retourzending van de gereclameerde materialen plaatsgevonden heeft, worden de vervangende materialen doorbelast.
 • De vervangende levering geschiedt onder voorbehoud van de onderzoeksresultaten en zonder enige wettelijke verplichting. Mocht blijken dat uw retour niet terecht is, dan behouden wij ons het recht voor achteraf de hieruit ontstane kosten door te berekenen.

* Met uitzondering van het Twenty3 programma en conform onze garantievoorwaarden, te downloaden via https://www.trilux.com/bx/service/trilux-portal/lichtgarantie/

VOORWAARDEN BUITENVERLICHTING | TRILUX NEDERLAND

Indien wij in een project buitenverlichting aanbieden, dan gelden de onderstaande voorwaarden - tenzij expliciet anders aangeboden:

De lay-out en inrichting van verlichtingsinstallatie op het buitenterrein is gebaseerd op de door opdrachtgever aangeleverde tekeningen. Bepalend hierbij is de EU Normering voor kunstlicht-installaties werkplekken buiten (EN 12464-2) en de geldende BREEAM-richtlijnen voor buitenverlichting.

Montage

Montage van de buitenverlichting is niet door TRILUX aangeboden. Wij gaan er van uit dat de voorbereidende graafwerkzaamheden (leggen van de leidingen naar de mastaansluitpunten) door een externe partij (voor rekening opdrachtgever) worden uitgevoerd. Daarnaast bieden wij standaard geen masten aan en zit ook het plaatsen en aansluiten ervan niet in onze aanbieding, tenzij expliciet aangegeven. Coördinatie en aansturing van de montagewerkzaamheden op locatie wordt gedaan door de aanwezige projectleider van de installateur.

Gevelarmaturen

Bevestigingspunt(en) t.b.v. de gevelsteun(en) en de montage hiervan, is (zijn) niet in de aanbieding meegenomen.

Masten

Indien masten in onze aanbieding worden aangeboden, dan gelden hiervoor de volgende voorwaarden.

 • Levering vindt ongelost plaats, tenzij anders vermeld.
 • De installateur moet aanwezig zijn bij levering en is verantwoordelijk voor het huren van een hijskraan t.b.v. het lossen.
 • Standaard exlusief montage, tenzij expliciet anders vermeld in de offerte.

Niet in onze offerte opgenomen:

 • Elektrotechnische werkzaamheden t.b.v. het (hoofd) voedingspunt.
 • Opnemen en herstellen van eventuele boven bedekking en/of andere herstelkosten (zoals hekwerk, verhardingen, e.d.)
 • Het aansluiten van de energiegrondkabels en stijgkabels in de lichtmast.
 • Eisen en/of vergunningen derden en alle hieruit voortvloeiende kosten.
 • Niet nader in deze offerte genoemde werkzaamheden en/of leveranties.
 • Bij sterke fluctuaties van de aluminium- of staalprijzen, behoudt TRILUX zich het recht voor om bij opdracht de verkoopprijzen aan te passen op basis van de op dat moment geldende grondstofprijzen.

Montage masten

Standaard bieden wij geen masten en montage aan. Indien er wel masten en montage in onze aanbieding worden meegenomen, dan hanteren wij de voorwaarden van onze masten leverancier. Onze offerte is gebaseerd op onderstaande uitgangspunten:

 • De in de offerte vermelde werkzaamheden en hoeveelheden.
 • De werkzaamheden kunnen aaneengesloten tijdens normale werktijden uitgevoerd worden zonder onnodige stagnatie.
 • De werklocaties zijn met het benodigde materieel goed bereikbaar.
 • Meer- en/of minderwerk en wijzigingen op werkzaamheden zullen door ons uitsluitend uitgevoerd worden na schriftelijk opdracht uwerzijds.
 • Het transport naar de bouwplaats.

Installatie
Voor het aansluiten op de elektrische voeding (installeren van de verlichting) op het buitenterrein is de installateur verantwoordelijk. De bekabeling van het armatuur moet door de installateur tijdens de montage van het armatuur op de mast, door de mast heen getrokken worden en aangesloten worden op een bij de mast meegeleverd zekeringenkastje. Het testen op correct functioneren van de armaturen geschiedt onder verantwoordelijkheid van de installateur samen met TRILUX.

VOORWAARDEN CENTRALE NOODVERLICHTING | TRILUX NEDERLAND

Indien wij in een project centrale noodverlichting aanbieden, dan gelden de onderstaande voorwaarden - tenzij expliciet anders aangeboden:

De lay-out en inrichting van de noodverlichtingsinstallatie is gebaseerd op de door de opdrachtgever aangeleverde tekeningen en de daarop door de noodverlichtingsleverancier uitgebrachte adviezen. Deze adviezen (o.a. ten aanzien van de vluchtroute, adressen en groepen) worden door de installateur verwerkt op de definitieve tekeningen en zijn maatgevend voor de uiteindelijke installatie. Het aanbrengen en aansluiten van de bekabeling tussen de noodverlichtingscentrale(s), verdeelkast(en) en noodverlichting geschiedt niet onder verantwoordelijkheid van TRILUX, maar worden uitgevoerd door de installateur. Hiervoor zal een overleg ingepland moeten worden met de verschillende partijen. Bepalend zijn hierbij steeds de Nederlandse Normering voor noodlichtinstallaties (NEN-EN 1838 en EN-EN 50171 en 50172) en - daar waar van toepassing – de vigerende BREEAM-richtlijnen.

Overige voorwaarden

Het aansluiten op de elektrische voeding van de noodverlichtingsarmaturen (anders dan diegenen die integraal onderdeel zijn van de lichtlijnarmaturen) en de montage ervan wordt uitgevoerd door de installateur. Bij de TRILUX lichtlijnen zijn ook de elektrische aansluitingen voor de noodunits eenvoudig te realiseren d.m.v. de gebruikte 12-aderige bekabeling. Testen op correct functioneren van de noodverlichting geschiedt door TRILUX, gezamenlijk met de installateur. De installateur blijft eindverantwoordelijk voor de oplevering en correcte werking van de noodverlichtingsinstallatie.

De volgende onderdelen dienen door de installateur in de verdeelkasten gemonteerd, bedraad en aangesloten te worden:

 • Netwachters
 • Voedingen t.b.v. netwachters

Bekabeling DALI moet voldoen aan:

Vaste bekabeling minimaal 2 x 1,5 mm2.

 • Maximaal, inclusief lengte lichtlijnen, 300 meter.
 • Maximaal, inclusief lengte verplaatsbare bekabeling, 300 meter.

De installateur zal gedurende de gecontracteerde gebruiksduur van de noodverlichtingsinstallatie optreden als coördinator - en eerst verantwoordelijke - voor storingen aan de installatie. TRILUX is het eerste aanspreekpunt voor aanpassingen of uitbreidingen van de noodverlichtingsinstallatie. Onderhoud van de centrale noodvoorziening wordt uitgevoerd door de noodverlichtingsleverancier. Afstemming en overleg over eventueel uit te voeren werkzaamheden worden echter altijd met TRILUX direct gedaan.

VOORWAARDEN LIVELINK PREMIUM | TRILUX NEDERLAND

Indien wij in een project LiveLink Premium aanbieden, dan gelden de onderstaande voorwaarden - tenzij expliciet anders aangeboden:

Onze prijs is inclusief:

 • Hardware voor aansturing DALI armaturen
 • Server en switches t.b.v. programmering en intelligentie
 • Commisioning en configuratie op locatie
 • Maken 1e STF-file. Bij wijzigingen of aanpassingen zal dit tegen meerprijs opnieuw gedaan worden.
 • Reiskosten

Onze prijs is standaard exclusief

 • Kosten Cloud diensten / API per jaar
 • Deze aanbieding is exclusief een tablet. Indien vanuit de klant de wens bestaat dat de verlichting aangestuurd moet kunnen worden met een tablet, dan zullen wij de user app installeren op de tablet. Hiervoor hebben wij toegang tot uw Wi-Fi nodig. In dat geval dient er rekening gehouden te worden met de aanschaf van access points, welke door de installateur geïnstalleerd dienen te worden.
 • Access points (tenzij anders aangeboden en gespecificeerd)
 • Eventuele koppelingen naar andere installaties. Mochten er koppelingen nodig zijn dan zal dit besproken moeten worden, zodat wij een aanbieding hiervoor kunnen doen.

Overige voorwaarden

 

 • Server dient gemonteerd te kunnen worden in een door derden geleverde en geplaatste serverkast.
 • Switches dienen geplaatst te kunnen worden in door derden geplaatste patchkast(en)
 • Wij kunnen de pictogrammen van de noodverlichting laten schakelen met de inbraakbeveiliging. Hiervoor is een contact nodig vanuit de IBC naar elke centrale NV kast. Houd contact maak of verbreek.
 • Er dient een overleg te komen voor het netwerk tussen de opdrachtgever en TRILUX voor LiveLink Premium. Dit om ervoor te zorgen dat alles duidelijk wordt wat er nodig is voor het netwerk. Ook de indeling en benamingen van patch- en serverkasten moet bekend zijn voordat de server en switches geplaatst gaan worden.
 • Wij moeten uiterlijk 4 weken voor start inbedrijfstelling de goedgekeurde tekeningen van de verlichting ontvangen hebben, voor het maken van het bestand in de server. Op deze tekeningen moet het volgende aangegeven zijn:
  • Ruimtenamen
  • Alle verlichting inclusief wijzigingen (latere wijzigingen wordt meerwerk).
  • Indeling armatuurgroepen
  • DALI nummering Gateway/volgnummer
  • Adressen eventuele centrale noodverlichting
  • Omschrijving schakelen verlichting (uitlooptijden sensoren, blokken etc…)

De volgende onderdelen dienen door de installateur in de verdeelkasten gemonteerd, bedraad en aangesloten te worden:

 

 • Gateways
 • Switches
 • Voedingen gateways en switches
  • Let op dat de bedrading in de verdeelkasten voor de DALI-bekabeling tussen gateway en klemmen 2,5 mm2 moet zijn.
  • Er zal ook een sensor op het dak gemonteerd moeten gaan worden voor de daglichtregeling van de buitenverlichting.

Bekabeling DALI moet voldoen aan:

 • Vaste bekabeling minimaal 2 x 1,5 mm2.
 • Maximaal, inclusief lengte lichtlijnen, 300 meter.
 • Maximaal, inclusief lengte verplaatsbare bekabeling, 300 meter.

De inbedrijfstelling omvat:

 • Controleren of netwerk goed is en gateways zichtbaar zijn.
 • Adresseren commisioneren van armaturen, sensoren en PB4’s.
 • Groeperen verlichting, sensoren en PB4’s. • Maken van scenes.
 • Testen LiveLink Premium samen met de installateur.
 • Voorafgaand aan de inbedrijfstelling zal TRILUX samen met de installateur de DALI-lijnen volgens tekening testen en controleren op werking en/of fouten. Eventuele fouten dienen hersteld en weer gecontroleerd te worden door de installateur, voordat de inbedrijfstelling gaat plaats vinden.
 • Internetverbinding voor inloggen en uitlezen van verlichting is niet meegenomen in deze aanbieding. Hiervoor zal een VPN verbinding gemaakt moeten worden. Gegevens zullen besproken moeten worden, ICT gerelateerd, tussen TRILUX/de installateur en de eindklant. Ook voor het interne netwerk gaan wij er vanuit dat wij toegang hebben tot het Wifi-netwerk van de eindklant. Hiervoor is ook een eigen VLAN noodzakelijk.

VOORWAARDEN MONTAGE | TRILUX NEDERLAND

Indien wij montage aanbieden, dan gelden de onderstaande voorwaarden - tenzij expliciet anders aangeboden:

Montage geschiedt onder algemene verantwoordelijkheid van TRILUX. De feitelijke montagewerkzaamheden worden door een externe partij uitgevoerd. Uitgangspunt is dat de montageploeg kan werken met elektrische schaarhoogwerkers op een volledig lege harde betonnen werkvloer (geen reeds gemonteerde stellingen ed.). Bouwkundige werkzaamheden zoals hak-, breek- en herstelwerk zijn niet opgenomen in onze aanbieding.

Algemene voorwaarden

 • Werkzaamheden volgens de door u ter beschikking te stellen werktekeningen op witdruk en digitaal.
 • De aangeboden montageprijs is gebaseerd op de montagehoogte zoals aangegeven in de offerte. Indien de montagehoogte op de offerte ontbreekt, dan kunt u uitgaan van een maximale montagehoogte van 3 meter.
 • Exclusief het monteren van hulpconstructie (bijvoorbeeld t.b.v. maatvoering tussen de cannelures en andere constructies).
 • Inclusief levering elektrische schaarhoogwerkers (geen telescoop of knik), reis- en verblijfkosten en alle benodigde gereedschappen.
 • De monteurs moeten gebruik kunnen maken van uw schaftlokaal, toilet en afvalcontainer.
 • De werkzaamheden moeten ononderbroken in werkuren van 7.00 tot 17.00 uur uitgevoerd kunnen worden.
 • Exclusief het aansluiten van de verlichting op de bekabeling.
 • Exclusief verzekering van de lichtlijnen en armaturen tegen diefstal.
 • Stagnatie welke in het werk optreedt buiten onze schuld zoals wijzigingen, geen vrije vloer, niet opgeladen hoogwerkers etc., zullen worden doorberekend op basis van meerwerk. (€. 55,60 per persoon per uur exclusief hoogwerker.)
 • Exclusief container voor opslag. Wij gaan uit van opslag in de bouw, op een afgewerkte vloer. Verzekering moet via de CAR-verzekering van de aannemer geregeld zijn.
 • Meer- en/of minderwerk en wijzigingen op werkzaamheden zullen door ons uitsluitend uitgevoerd worden na schriftelijke opdracht uwerzijds.
 • Voor het monteren van de verlichting moet het gebouw wind- en waterdicht zijn.
 • TRILUX levert alleen verlichting en geen snoeren/ splitters voor voedingen en DALI, tenzij deze af fabriek aan onze armaturen zijn gemonteerd.

Verantwoordelijkheden van de installateur

De hieronder benoemde werkzaamheden (voor zover van toepassing) vallen niet onder de verantwoordelijkheid van TRILUX C.V., tenzij anders aangegeven in de offerte.

 

 • De montage van:
  • Alle noodverlichtingspictogrammen, transparanten en evt. losse SV modules voor het schakelen van de buitenverlichting boven de loopdeurtjes en evt. trappenhuis verlichting.
  • Noodverlichtings- en pictogramarmaturen welke niet in de lichtlijnen zijn geïntegreerd. Alle pictogrammen en transparante noodverlichting worden zonder snoeren en chassisdelen geleverd.
  • Buitenverlichting
  • Alle kantoorverlichting
  • Alle sensoren welke niet in de lichtlijnen zijn geïntegreerd. Deze worden zonder snoer aangeleverd.
  • Alle eventuele access points (Wi-Fi) voor LiveLink Premium.
  • Lichtmanagementsystemen en toebehoren welke niet in de lichtlijnen zijn geïntegreerd.

 • Het maken van sparingen in het plafond.
 • Het leveren en aanbrengen van technische platen en achterhout.
 • Het aftekenen van verlichting (in bijvoorbeeld gipsplafonds).
SWITCH NOW. SAVE ENERGY.