Internet Privacy Policy / Datenschutzerklärung

DEL I. Generelt, Ansvarlig, Datatilsynssjef

1. Innledning

Vi gleder oss over din interesse for vår presentasjon og våre tilbud på internettet. Vernet av dine personrelaterte data (i det følgende kort „data“) er rt stort og meget viktig anliggende for oss. På de følgende sider vil vi derfor informere deg utførlig om hvilke data vi samler ved ditt besøk på våre internett-sider og din bruk av de tilbud du finner der, og hvordan vi deretter behandler og benytter disse, likeledes om hvilke ledsagende beskyttelsestiltak vi også i teknisk og organisatorisk henseende har truffet.

Vi beskytter din privatsfære og die private data. Vi samler, behandler og benytter dine per-sonrelaterte data i overensstemmelse med innholdet i disse datavernbestemmelsene og li-keledes med de relevante datavernforskriftene, spesielt DVBFO. I disse Datavernbestem-melsene blir det regulert, hvilke personrelevante data om deg vi samler, behandler og  be-nytter. Vi ber deg derfor om å lese de følgende utsagn grundig.

2. Den ansvarlige og datatilsynssjefens navn og og adresse

Ansvarlig i henhold til Datavernbasisforordningen („DV-BFO“) og annen nasjonal datavernlovgivning i medlemsstatene og likeledes andre datavernjuristiske bestemmelser er
TRILUX GmbH & Co. KG, Heidestraße 4, D-59759 Arnsberg, Tel.: +49 29 32 301 0, Tele-faks: +49 29 32 301 375, E-post: privacy@trilux.com, se til dette også vårt Impressum.

Datatilsynssjefen for den ansvarlige er:

Herr Thorsten Schröers, SAFE-PORT Consulting GmbH
E-post-adresse privacy@trilux.com

3. Generelt om databehandling

3.1 Omfanget til behandlingen av personrelaterte data

Vi behandler våre brukeres personrelaterte data prinsipielt kun i det omfang dette er nød-vendig for å kunne stille en fungerende website og likeledes vårt innhold og våre ytelser  til disposisjon. Behandlingen av våre brukeres personrelaterte data skjer vanligvis kun etter at brukeren har innvilget i dette. Et unntak gjelder i slike tilfeller hvor en innvilgning på forhånd av faktiske grunner ikke er mulig og hvor rettslige forskrifter tillater databehandling.

3.2 Juridisk basis for behandling av personrelaterte data

I fall vi for behandlingsprosesser av personrelaterte data innhenter en Innvilgning fra den  person det gjelder, er artikkel 6 avsnitt 1 lit. a i EU-Datavernbasisfordningen (DVBFO) ju-ridisk basis.
Ved behandlingen av personrelaterte data, som er nødvendige for å oppfylle en kontrakt, med den berørte person som part, er artikkel 6 avsnitt 1 lit. b DVBFO juridisk basis. Dette gjelder også for behandlingsprosesser som er nødvendige for å gjennomføre preliminære tiltak.

Forsåvidt en behandling av personrelevante data er nødvendige for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vårt foretak er underkastet, er artikkel 6 avsnitt 1 lit. c DVBFO juridisk ba-sis.

I det tilfelle, at den berørte persons livsviktige interesser eller en annen naturlig person gjør behandling av personrelaterte data nødvendig, er artikkel 6 avsnitt 1 lit. d DVBFO ju-ridisk basis.
Er behandlingen nødvendig for å ivareta vårt foretaks eller en tredje persons berettigede interesser og overveier interessene, basisrettighetene og basisfrihetene til den tredje person ikke vårt foretaks interesser, er artikkel 6 avsnitt 1 lit. f DVBFO juridisk basis for behandlingen.

3.3 Dataslettelse og lagringsvarighet

Den interesserte persons personrelaterte data blir slettet eller sperret, straks hensikten med lagringen bortfaller. En lagring utover dette kan skje, hvis dette ble planlagt av den eu-ropeiske eller nasjonale lovgiver i unionsrettlige forordningr, lover eller andre forskrifter som den ansvarlige er underkastet. En datasperring eller -slettelse skjer også, hvis en  lag-ringsfrist, forlangt av de nevnte normer, utløper, det være seg at det består en nødvendig-het til videre lagring for avslutning eller oppfyllelse av en kontrakt.

DEL II.    Bruk av nettsiden, cookies, logfiles, Google Analytics, Pardot

1. Informerende bruk

For kun å nytte vår opptreden på nettet som informasjon er det prinsipielt ikke nødvendig at du oppgir personrelaterte data. I dette tilfellet samler og anvender vi kun de av dine da-ta, som din nettleser automatisk formidler, som f.eks.:

  • dato og klokkeslett for oppkallingen av en av våre nettsider
  • din nettlesertype
  • nettleser-innstillingene
  • det anvendte operativsystem
  • den side du sist besøkte
  • den overførte datamengde og aksess-status (fil overført, fil ikke funnet etc.)
  • din IP-adresse.

Hensikt: Disse data samler og anvender vi ved et informerende besøk utelukkende i ikke-personrelatert form. Dette skjer, for overhodet å gjøre bruken av de nettsider du har opp-kalt mulig, for statistiske formål og likeledes til forbedring av vårt nett-tilbud. Systemets temporære lagring av IP-adressen er nødvendig for å kunne overlevere nettsiden til bru-kerens datamaskin. Til dette formål må brukerens IP-adresse lagres så lenge møtet varer.

Juridisk basis for den temporære lagring av data og logfiler er artikkel. 6 avsnitt 1 lit. f DVBFO.

2. Bruk av cookies

For vår internettopptreden bruker vi cookie-teknikken. Cookies er små tekst-filer, som i løpet av ditt besøk sendes av vår web-tjenestemaskin til din nettleser og som av denne holdes i beredskap på din datamaskin for en senere oppkalling. 

Etter at nettleser-møtet er slutt bli de fleste av de cookies vi brukte, igjen slettet fra din da-ta-maskin (såkalte session-cookies, også betegnet som temporære cookies). Hensikten med disse cookies er, fortsatt å kunne identifisere din datamaskin i løpet av et besøk av vår internett-opptreden ved en veksel mellom en av våre nettsider til en annen, og å kunne fastslå at besøket er slutt. Andre cookies forblir derimot på din datamaskin og gjør det mu-lig for oss og vår partnerforetak å gjenkjenne din nettleser ved neste besøk (såkalte persis-tente cookies).  

Om cookies kan settes og oppkalles, kan du selv bestemme ved innstillingene i din nettle-ser. Du kan f.eks. i din nettleser komplett deaktivere lagringen av cookies, beskrenke den til bestemte nettsider eller konfigurere din nettleser slik at du automatisk får en melding straks en cookie skal settes og så blir bedt om tilbakemelding til dette. For det fulle funks-jonsomfanget til vår internettopptreden er det imidlertid nødvendig å tillate de ovenfor ne-vnte egenskaper. 

En undersøkelse eller lagring fra vår side av personrelaterte data i cookies finner ikke sted i denne sammenheng. Vi benytter heller ingen teknikk som forbinder informasjoner med brukerdata ved hjelp av cookies.

Den juridiske basis for behandlingen av personrelaterte data ved bruk av cookies er artik-kel 6 avsnitt 1 lit. f DVBFO.

Den juridiske basis for behandlingen av personrelaterte ved bruk av cookies til analyse-formål er at brukerens innvilgning om dette foreligger. Se artikkel 6 avsnitt 1 lit. a DVBFO.

Hensikten med bruk av teknisk nødvendige cookies er å forenkle bruken av nettsider for brukerne. En del funksjoner på vår nettside kan ikke tilbys uten bruk av cookies. For disse er det nødvendig at nettleseren også gjenkjennes etter et sidebytte.

De brukerdata som samles ved hjelp av teknisk nødvendige cookies blir ikke benyttet til ut-arbeidelse av brukerprofiler.

Bruken av analyse-cookies skjer med det formål å forbedre vår nettside og dens innhold. Ved hjelp av analyse-cookies erfarer vi hvordan nettsiden benyttes og kan slik stadig for-bedre vårt tilbud.
I dette formål ligger også vår berettigede interesse i behandlingen av de personrelaterte data i henhold til artikkel 6 avsnitt 1 lit. f DVBFO.

Cookies blir lagret på anvenderens datamaskin og herfra overført til vår side. Slik har du som bruker også den fulle kontroll over anvendelsen av cookies. Ved hjelp av en endring av innstillingene i din internettleser kan du deaktivere eller innskrenke overføringen av cookies. Allerede lagrede cookies kan slettes til enhver tid. Dette kan også skje automa-tisk. I fall cookies for vår nettside deaktiveres, kan alle nettsidens funksjoner muligvis ikke mer benyttes i fullt omfang.

3. Bruk av Google Analytics

Denne nettsiden nytter Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“).  
Google Analytics benytter såkalte „Cookies“, tekstfiler som lagres på en datamaskin og muliggjør en analyse av nettsiden fra din side. Den informasjon som fremstilles av cookies om din anvendelse av denne nettsiden blir som regel overført til en av Googles tjeneste-maskiner i USA og lagret der. I tilfelle av aktivering av IP-anonymiseringen av denne netts-iden, blir din  IP-adresse av Google imidlertid innenfor medlemsstatene til den europeiske union eller i andre kontraktstater for avtalen om den europeiske monetære union først for-kortet. Kun i unntakstilfeller blir den fulle IP-Adresse overført til en Google-tjenestemaskin og forkortet der. Etter oppdrag fra operatøren av denne nettsiden benytter Google disse in-formasjonene til å evaluere bruken av nettsiden, til samle rapporter om aktivitetene på nettsiden og for fremskaffe andre tjenesteytelser for operatøren av nettsiden i sammen-heng med nettsidebenyttelse og internettbruk. Den IP-adresse som i sammenheng med Google Analytics blir overført fra din nettleser blir ikke sammenført med andre data fra Google. Du kan forhindre lagring av cookiene ved hjelp av en tilsvarende innstilling av din nettleser.programvare; vi henviser deg imidlertid om at du i dette tilfellet eventuelt ikke kan benytte samtlige funksjoner på denne nettsiden i fullt omfang. Videre kan du forhindre at Google registrerer de data som cookien fremstiller vedrørende anvendelsen av nettstedet  (inkl. din IP-Adresse) og likeledes at Google behandler disse data, idet du nedlaster og in-stallerer den nettleserplug-in som er disponibel i følgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout;

Vi vil gjerne gjøre deg oppmerksom på at IP-adresser fra dette nettstedet kun blir videre-behandlet i forkortet form; dette for å utelukke en direkte referansemulighet til personer da vi anvender Google Analytics med utvidelsen „_anonymizeIp()“.

Bruk av reklamefunksjonen til Google Analytics

På denne nettsiden blir, ved siden av standardkonfigurasjonen til Google Analytics, også funksjoner av Google Analytics tatt i bruk, funksjoner som fremmer interesserelatert rekla-me og reklame på grunnlag av brukerens surfing. Google Analytics benytter her en eks-tern-tilbyder-cookie fra DoubleClick for å evaluere data om surfingen til brukere på ulike nettsider. Ved hjelp av disse data kan man treffe statistiske utsagn om demografiske data og nettsidebrukeres interesseområder.
Vi gjør deg uttrykkelig oppmerksom på at vi ikke har tilgang til data for enkelte brukere og at vi ikke kan tilbakeføre de statistiske data vi benytter til bestemte brukere.

En del av våre nettside-besøkere vil etter deres besøk hos oss bli vist våre reklameannon-ser på andre nettsider. Denne formen for annonsekobling betegner man som remarketing eller retargeting. Hvis du vil motsi koblingen av disse annonsene, anbefaler vi deg å an-vende en av de mulighetene til deaktivering av nettside-trackings fra nettside-brukere som er nevnt tidligere. Google tilbyr deg dessuten muligheten til selv å styre cookies for annon-seretningslinjer: www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads/.

4. Pardot

Vi benytter Pardot Marketing Automation System („Pardot MAS“) fra Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA („Pardot“) på våre nettsider. Pardot er en spesiell programvare til registrering og evaluering av nettside-besøkeres bruk av en nettside. I det omfang Pardot LLC behandler personrelaterte data, skjer behandlingen utelukkende etter vårt oppdrag og i henhold til våre direktiver. Vi har sikret oss at DF-BFO i henhold til artikkel 46 DF-BFO overholdes ved en individualavtale med Pardot LLC.

Hensikt: Ved besøket på vår nettside registrerer  Pardot MAS din klikk-sti og fremstiller ut av den en individuell benytterprofil ved bruk av et pseudonym. Til dette formål innsettes cookies, disse gjør det mulig å gjenkjenne din nettleser. Idet du ved første gangs bruk av vår nettside innvilger i bruken av cookies ved bekreftelsen av det såkalte cookie-acceptance-banner - eller ved fortsatt bruk av vår nettside - innvilger i bruken av cookies, erklærer du deg enig i innsatsen av cookiene til Pardot.
Lagringsvarighet: Dataene blir slettet straks de ikke lenger trengs for våre opptegnings-formål.
Protest- og slettingsmulighet: Cookies blir lagret på brukerens datamaskin og fra den for-midlet til vår nettside. Følgelig har du som bruker også den fulle kontroll over bruken av cookies. Ved en endring i innstillingene i din nettleser kan du deaktivere eller innskrenke overføringen av cookies. Allerede lagrede cookies kan til enhver tid slettes. Dette kan også skje automatisk. Bortsett fra det kan du til enhver tid deaktivere fremstillingen av  pseudo-nymiserte brukerprofiler, idet du konfigurerer din nettleser slik at cookiene til domenet „pardot.com“ ikke blir akseptert. Blir cookies for vår nettside deaktivert, kan muligvis ikke mer alle nettsidens funksjoner nyttes i fullt omfang.

Den juridiske basis for behandlingen av personrelaterte data ved bruk av cookies er artik-kel 6 avsnitt 1 lit. f DVBFO.

DEL III. Bruk av tilbud

I det omfang du vil ta i bruk de ytelser vi tilbyr i vår internett-opptreden, som f.eks. (1.) bestilling av kataloger, brosjyrer og kundemagasiner, (2.) bestilling av et Newsletter eller (3.) registrering av TRILUX-produkter og utvidelsen av produktgarantien eller formidlingen av en reklamasjon, (4.) påmelding til arrangementer i TRILUX Akademiet, er det derimot nødvendig at du oppgir videre data om dette. Det dreier seg om de data som er nødvendi-ge for avviklingen av ytelsen. De påkrevde data og de/den respektive bruksformål, juridiske basis og evt. nødvendige overlevering til tredjeperson blir fremstilt enkeltvis i de følgende avsnitt. Opplysninger som går utover dette kan du gi frivillig; vi har markert dem tilsvaren-de.

1. Bestilling av kataloger, brosjyrer og kundemagasiner

Din postadresse ved tilsending av en katalog, en brosjyre eller et kundemagasin med pos-ten.
Hensikt: Samligen eller bruken av dine data skjer med den hensikt å avvikle bestillingen av kataloger, brosjyrer og kundemagasiner.

Juridisk basis: for bearbeidelsen av personrelaterte data er artikkel 6 avsnitt 1 lit. b. og/eller f. DVBFO.

2. Newsletter

På vår nettside består muligheten til å abonnere et omkostningsfritt Newsletter. Her blir ved påmeldingen til Newsletteret dataene fra adressemasken formidlet til oss. For at du skal  kunne melde deg på til vår e-post-Newslettertjeneste, trenger vi ved siden av din datavern-rettlige innvilgning minst din e-post-adresse, som Newsletteret skal sendes til. I tillegg blir registreringens dato og klokkeslett fastholdt.

Din innvilgning til å bearbeide dataene blir innhentet i løpet av påmeldings og det blir hen-vist til denne datavernerklæringen.

For Newsletterforsendelsen benytter den såkalte double opt-in-metoden, dvs. vi vil først sende deg Newsletteret, hvis du på forhånd bekrefter påmeldingen med bekreftelse av en bekreftelses-e-post som sendt deg med dette formålet med en link som denne e-posten inneholder. Med dette vil vi sikre oss at kun du selv som innehaver av den angitte e-post-adresse kan anmelde deg til Newsletteret. Din bekreftelse til dette formål må skje i løpet av  5 arbeidsdager etter at du har fått bekreftelses-e-posten, da din Newsletterpåmelding ellers automatisk vil bli slettet fra vår database. 

For såvidt vi formidler data til tredjeland, har vi truffet egnede garantier i henhold til artikkel 46 DVBFO i sammenheng med formidlingen.

Hensikt: Eventuelle videre angivelser er frivillige og blir benyttet for å tiltale deg og utforme Newsletterets innhold på en personlig måte, for å klargjøre uklarheter vedr. e-post-adressen. Samling av andre personrelevante data i løpet av påmeldingsprosessen tjener til å forhindre en misbruk av tjenestene eller den benyttede e-post-adresse.

Juridisk basis for databehandlingen ved vår  Newsletter-marketing er artikkel 6 avsnitt 1 uavsnitt 1 lit. a DVBFO.

Bearbeidelsens varighet og ankerett: Dataene blir slettet, straks de ikke mer trenges for å oppnå hensikten med samlingen. Brukerens e-post-adresse blir deretter lagret så lenge som abonnementet til Newsletteret er aktivt. Andre personrelaterte data som ble samlet i løpet av påmeldingsprosessen blir som regel slettet etter en frist på syv dager.

Du kan til enhver tid avbestille et Newsletter du har abonnert hos oss. Til dette formål kan du enten sende en uformell e-post til privacy@trilux.com eller foreta en stornering via lin-ken på slutten av  Newsletteret. Ved dementiet forblir rettmessigheten til de på grunn av innvilgningen skjedde bearbeidelsene inntil dementiet uberørt. På grunn av dette blir li-keledes et dementi av innvilgning til lagring av personrelaterte data som ble samlet i løpet av påmeldingsprosessen gjort mulig.

3. Registrering av TRILUX Produkter, Garantiutvidelse, Reklamasjoner

På vår nettside tilbyr vi muligheten til å registrere seg for garantiutvidelse, og til å melde reklamasjoner og garantisaker. Data blir her inntastet i en input-maske, overført til oss og lagret. En videresending til tredjeperson skjer ikke. Følgende data blir samlet i løpet av reg-istreringsprosessen:

(1)    Ditt navn og din e-post-adresse
(2)    Brukerens IP-adresse
(3)    Dato og klokkeslett for registreringen

Hensikt: Anvendelsen av dine data skjer med det formål å registrere ditt TRILUX-produkt og å utvide produktgarantien eller å behandle din reklamasjon. En registrering av brukeren er nødvendig for å oppfylle en avtale med brukeren eller til gjennomføring av preliminære tiltak.

Juridisk basis oppfylle en avtale, med brukeren som part eller gjennomføringen av prelimi-nære tiltak i henhold til artikkel 6 avsnitt 1 lit. b DVBFO.

Lagringens varighet, anke-/opphevelsesmulighet: Dataene blir slettet straks de ikke mer trengs for å oppnå formålet for deres telling. Dette er for oppfylling av en avtale eller til gjennomføring av preliminære tiltak da tilfelle, når dataene ikke mer trengs for å oppfylle avtalen. Også et avtalens avslutning kan det være nødvendig å lagre den andre parts per-sonrelaterte data, for å etterkomme avtalemessige eller rettslige forpliktelser.

Trengs dataene for å oppfylle en avtale eller for å gjennomføre preliminære tiltak, er en sletting før fristens utløp kun mulig, for så vidt ikke avtalemessige eller rettslige forpliktelser hindrer en sletting.

4. TRILUX Akademitilstelninger

På vår nettside tilbyr vi mulighet til å anmelde seg til en tilstelning fra TRILUX Akademiet til TRILUX Vertrieb GmbH, idet man angir sine personrelaterte data. Dataene blir her tastet inn i en input-maske, formidlet til oss og lagret. En videreforsendelse av data til tredjemann finner ikke sted. Følgende blir samlet i løpet av registreringsprosessen:

(1)    Ditt navn og din e-post-adresse
(2)    Brukerens IP-adresse
(3)    Registrerings dato og klokkeslett

Hensikt: Bruken av dataene skjer med det formål å avvikle påmelding og tilstelnings-gjennomføring av  TRILUX Akademi.

Juridisk basis er oppfylling av en avtale med hensyn til tilstelningsgjennomføringen, med brukeren som avtalepart, eller gjennomføring av preliminære tiltak i henhold til artikkel 6 avsnitt 1 lit. b DVBFO.
Lagringens varighet, anke-/opphevelsesmulighet: Dataene blir slettet, straks de ikke lenger trengs for å oppnå hensikten med deres samling. Dette er i løpet av registreringsprosessen for å oppfylle en avtale eller til gjennomføring av preliminære tiltak da tilfelle, når dataene ikke lenger trengs for å oppfylle avtalen eller for gjennomføring av preliminære tiltak. Også etter avtalens avslutning kan det være nødvendig å lagre personrelaterte data, dette for å etterkomme avtalemessige eller juridiske forpliktelser.

DEL IV.  Dine rettigheter som interessert

Blir dine personrelaterte behandlet, er du interessert i henhold til DVBFO og du har følgen-de rettigheter overfor den ansvarlige:

1.    Rett til informasjon
Du kan forlange av den ansvarlige en bekreftelse at personrelaterte data som gjelder deg blir behandlet/ikke blir behandlet av oss. Hvis en slik behandling foreligger, kan du forlange følgende informasjon:

(1)    formålene som de personrelaterte data blir behandlet med;
(2)    kategoriene av personrelaterte data som blir behandlet;
(3)    motakerne, hhv. kategoriene av mottakere, overfor hvem de personrelaterte data ble     åpenbart eller ennå blir åpenbart;
(4)    den planlagte varighet av lagringen av personrelaterte data som gjelde deg eller,     hvis konkrete angivelser om dette ikke er mulige, kriteria for fastlegging av lagrin-    gens varighet;
(5)    eksistensen av en rett til berettigelse eller slettelse av personrelaterte data som         gjelder deg, en rett til å innskrenke bearbeidelsen fra den ansvarlige eller en protest-    rett mot denne behandlingen;
(6)    eksistens av en ankerett hos en kontrollerende myndighet;
(7)    all tilgjengelig informasjon om dataenes opprinnelse, hvis de personrelaterte data       ikke ble samlet hos den interesserte person;
(8)    eksistensen av en automatisert beslutningsprosess inklusive profiling i henhold til ar    tikkel 22 avsnitt 1 og 4 DVBFO und – i det minste i disse tilfellene – utsagnskraftig     informasjon om den involverte logikk og likeledes over rekkevidden og de tilstrebede     resultater av en slik bearbeidelse for den interesserte person.

Du har rett til å forlange opplysning om de personrelaterte data som gjelder deg blir over-ført til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon. I denne sammenheng kan du for-lange å bli underettet om de egnede garantier i henhold til artikkel 46 DVBFO i sammen-heng med overføringen.

2. Rett til rettelse

Du har rett til en rettelse og/eller komplettering overfor den ansvarlige, for så vidt de be-handlede personrelaterte data som gjelder deg er uriktige eller ufullstendige. Den ansvarli-ge må straks gjennomføre rettelsen.

3. Rett til innskrenking av behandlingen

Under følgende forutsetninger kan du forlange innskrenkning av behandlingen av person-relaterte data som gjelder deg:
(1)    hvis du betviler riktigheten til de personrelaterte data som gjelder deg for en varighet     som gjør det mulig for den ansvarlige å kontrollere riktigheten til de personrelaterte     data;
(2)    behandlingen er urettmessig og du avslår slettelsen av de personrelaterte data og i     stedet for dette forlanger innskrenkning av bruken av de personrelaterte data;
(3)    den ansvarlige ikke lenger trenger de personrelaterte data for å bearbeide dem, du     imidlertid har behov for dem til å gjøre juridiske krav gjeldende, til utøvelse eller fors-    var av juridiske krav, eller
(4)    hvis du har innlagt anke mot bearbeidelsen i henhold til artikkel 21 avsnitt 1 DVBFO     og det ennå ikke er klart, om den ansvarliges berettigede grunner overveier overfor     dine grunner.
Ble bearbeidelsen av personrelaterte data som gjelder deg innskrenket, må disse data - bortsett fra deres lagring - kun bearbeides med din innvilgning eller for å gjøre rettslige krav gjeldende, til utøvelse eller forsvar av rettslige krav, eller til vern av rettighetene til en annen naturlig eller juridisk person eller på grunn av en viktig offentlig interesse i unionen eller en medlemsstat.
Ble innskrenkningen av bearbeidelsen innskrenket i henhold til de ovenfor nevnte forutset-ningene, blir de underrettet av den ansvarlige før innskrenkningen blir opphevet.

4. Rett til slettelse

4.1 Slettelsesplikt

Du kan forlange av den ansvarlige, at personrelaterte data som gjelder deg omgående blir slettet, og den ansvarlig er forpliktet, omgående å slette disse data, i fall en av de følgende grunner stemmer:

(1)    De personrelaterte data som gjelder deg ikke lenger trengs for de formål de ble samlet eller på annet vis ble bearbeidet for.
(2)    Du dementerer din innvilgning, som bearbeidelsen i henhold til artikkel 6 avsnitt 1 lit.     a eller artikkel  9 avsnitt a DVBFO støttet seg og det mangler en annen juridisk basis     for bearbeidelsen.
(3)    Du anker i henhold til artikkel 21 avnitt 1 DSVBFO mot bearbeidelsen og det forelig-    ger ingen prioriterte berettigede grunner for bearbeidelsen, eller du anker i henhold     til artikkel 21 avsnitt 2 DVBFO mot bearbeidelsen.
(4)    De personrelaterte data som gjelder deg ble behandlet urettmessig.
(5)    Slettelsen av personrelaterte data som gjelder deg er nødvendig for å oppfylle en     rettslig forpliktelse i henhold til unionsrett eller retten til medlemstatene, som den     ansvarlige er underkastet.
(6)    De personrelaterte data som gjelder deg ble samlet med henvisning til de tilbudte     tjenesteytelser til informasjonsselskapet i henhold til artikkel 8 avsnitt 1 DVBFO.

4.2 Informasjon til tredjemann

Har den ansvarlige offentliggjort de personrelevante data som gjelder deg og er han i hen-hold til artikkel 17 avsnitt 1 DVBFO forpliktet til å slette dem, så treffer han, med hensynta-gen til den disponible teknologi og til implementeringskostnadene rimelige tiltak, også av teknisk art, for å informere den ansvarlige for databehandlingen som bearbeider de per-sonrelaterte data, om at du som interessert person har forlangt slettelse av alle links til dis-se personrelaterte data eller av kopier eller replikasjoner av disse personrelaterte data.

4.3 Unntak

Retten til slettelse består ikke, for så vidt bearbeidelse er nødvendig

(1)    til utøvelse av retten til fri meningsytring og informasjon;
(2)    til oppfylling av en rettslig forpliktelse, som krever bearbeidelsen i henhold til unio-    nens eller medlemstatenes rett, som den ansvarlige er underkastet, eller til å ivareta     en oppgave som ligger i offentlig interesse eller skjer i utøvelsen av offentlig myndig    het, som ble delegert til den ansvarlige;
(3)    på grunn av offentlig interesse i området offentlig helse i henhold til artikkel 9 avsnitt     2 lit. h og i og likeledes artikkel 9 avsnitt 3 DVBFO;
(4)    for arkiveringsformål som er  av offentlig interesse, vitenskapelige eller historiske     forskningsformål eller for statistiske formål i henhold til artikkel 89 avsnitt 1 DVBFO,     for så vidt den rett som er nevnt i avsnitt  a) sannsynligvis gjør realisering av målene     for denne bearbeidelsen umulig eller affiserer dem alvorlig, eller
(5)    til å gjøre juridiske krav gjeldende, til utøvelse eller forsvar av rettskrav.

5. Rett til underretning

Har du gjort retten til rettelse, slettelse eller eller innskrenkning av behandlingen gjeldende overfor den ansvarlige, er denne forpliktet, å meddele alle mottakere om du har åpenbart disse personrelaterte data, denne berettigelse eller slettelse av dataene eller innskrenkning av behandlingen, det være seg, dette viser seg å være umulig eller være forbundet med uforholdsmessige kostnader.
Du har overfor den ansvarlige rett til å bli underrettet om disse mottakerne.

6. Rett til at dataene kan oversendes

Du har rett til å få data som gjelder deg som person, og som du stilt den ansvarlige til dis-posisjon, tilbake i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Dessuten har du rett til å formidle disse data til en annen ansvarlig, uten forhindring av den ansvarlige som de personrelaterte data ble stilt til disposisjon for, for så vidt

(1)    bearbeidelsen beror på en innvilgning i henhold til artikkel 6 avsnitt 1 lit. a DVBFO eller artikkel 9 avsnitt 2 lit. a DVBFO eller på en kontrakt i henhold til artikkel 6 avsnitt 1 lit. b DVBFO og
(2)    behandlingen skjer ved hjelp av automatiserte prosesser.

Ved utøvelsen av denne retten har du videre rett til å utvirke, at personrelaterte data som gjelder deg, blir formidlet direkte fra en ansvarlig til en annen ansvarlig, for så vidt dette er teknisk mulig. Andre personers friheter og retter må ikke affiseres ved dette.

Retten til at data kan sendes gjelder ikke for en behandling av personrelaterte data, som er nødvendige for ivaretagelsen av en oppgave som ligger i offentlig interesse eller som skjer i utøvelsen av offentlig myndighet, som ble overført til den ansvarlige.

7. Protestrett

Du har rett til, av grunner som følger av din spesielle situasjon, til enhver tid å klage over behandling av data som gjelder deg som person, som skjer på grunn av artikkel 6 avsnitt 1 lit. e eller f DVBFO; dette gjelder også for en profiling som baserer på disse bestemmelsene.

Den ansvarlige behandler data som gjelder deg som person ikke mer, det være seg at han kan godtgjøre tvingende verneverdige grunner for behandlingen, som over-veier dine interesser, rettigheter og friheter eller hvis behandlingen tjener til å gjøre juridiske krav gjeldende, utøve eller forsvare disse.

Blir data som gjelder deg som person behandlet for å drive direkte reklame, har du rett, til enhver tid å protestere mot behandling av data som gjelder deg som person med den hensikt å drive den slags reklame; dette gjelder også for profiling for såvidt dat står i forbindelse med slik direkte reklame.
Protesterer du mot behandlingen med formålet direkte reklame, så blir data som gjelder deg som person ikke mer anvendt for disse formål.

Du har muligheten, i sammenheng med bruken av tjenesteytelser fra informasjons-selskapet - uaktet retningslinjen 2002/58/EF – å utøve din protesrett ved hjelp av au-tomatiserte metoder, metoder hvor tekniske spesifikasjoner blir anvendt.

8. Rett til tilbakekallelse av den datavernjuridiske innvilgningserklæringen

Du har rett til å dementere dine datavernjuridiske innvilgningserklæring til enhver tid. Ved dementiet av innvilgningen blir rettmessigheten av forarbeidelsen inntil dementiet skjer ikke berørt.

9. Automatisert avgjørelse i enkelttilfeller inklusive profiling

Du har rett til å underkastes en ikke utelukkende på en automatisert forarbeidelse - inklusi-ve profiling - beroende avgjørelse, som utfolder juridisk virkning overfor deg eller som på lignende måte har betraktelig innflytelse på deg. Dette gjelder ikke, hvis avgjørelsen

(1)    er nødvendig for avslutning eller oppfyllelse av en kontrakt mellom deg og den ans-varlige,
(2)    er tillatt på grunn av juridiske forskrifter i unionen eller medlemsstatene, som den ansvarlige er underkastet, og disse juridiske forskriftene inneholder adekvate tiltak til ivare-takelse av dine rettigheter og friheter og likeledes dine berettigede interesser eller
(3)    skjer med din uttrykkelige innvilgning.

Imidlertid må disse avgjørelsene ikke bero på spesielle kategorier av personrelaterte data i henhold til artikkel 9 avsnitt 1 DVBFO , hvis ikke artikkel 9 avsnitt 2 lit. a eller g DVBFIO gjelder og adekvate tiltak til beskyttelse av rettigheter og friheter og likeledes dine beretti-gede interesser blir truffet.
Hva de i (1) og (3) nevnte tilfeller angår treffer den ansvarlige adekvate tiltak, om å ivareta rettighetene og frihetene og likeledes dine legitime interesser, til disse hører minst rettighe-ten til utvirke at en person griper inn på den ansvarliges side, på fremstilling av den egne posisjon og på påkjæring av avgjørelsen.

10. Rett til klage hos en kontrollerende myndighet

Uten hensyn til andre administrasjonsjuristiske eller judisielle rettsmidler har du rett til klage hos en kontrollerende myndighet, spesielt i medlemsstaten hvor du oppholder deg, hvor din arbeidsplass er eller stedet den presumptive overtredelsen skjedde, i fall du mener at forarbeidelsen av personrelaterte data som gjelder deg krenker DVBFO.

Kontrollmyndigheten som protesten ble innlagt hos, underretter den ankende part om kjæremålets status og om kjæremålets resultater inklusive muligheten til et judisielt retts-middel i henhold til artikkel 78 DVBFO.

DEL V. Datasikkerhet, Fremmede nettsider, Endringer

1. Datasikkerhet

All informasjon du sender oss blir lagret på tjenestemaskiner innenfor den europeiske uni-on. Desverre er overførselen av informasjon over internettet ikke fullstendig sikker, vi kan derfor ikke garantere sikkerheten til de data som overføres via internettet til vår nettside. Vi sikrer imidlertid vår nettside og andre systemer ved hjelp av tekniske og organisatoriske til-tak mot tap, ødelegggelse, aksess, forandring eller distribusjon av dine data ved uved-kommende. I særdeleshet blir dine personlige data hos oss overført i kodert form. Vi ben-ytter her koderingssystemet SSL (Secure Socket Layer) [hhv. TLS (Transport Layer Secu-rity)].

Vi benytter i tillegg tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, for å beskytte fork-ommende eller samlede personlige data, spesielt mot tilfeldig eller bevisst manipulasjon, tap, ødeleggelse eller angrep av uvedkommende. Våre sikkerhetstiltak blir stadig forbedret tilsvarende den teknologiskeutvikling.

2. Datavern og andres nettsider

Nettsiden kan inneholde hyperlinks til og fra andre personers/firmaers nettsider. Hvis du følger et  hyperlink til en av disse nettsidene, merk deg vennligst at vi ikke kan overta ansvar eller garanti for fremmede innhhold eller datavernbestemmelser. Forsikre deg vennligst om de datavernbestemmelser som gjelder, før du sender personrelaterte data til disse nettsidene.

3. Endringer av disse Datavernbestemmelsene

Vi forbeholder oss til enhver tid retten til til å endre disse datavernbestemmelsene med virkning for fremtiden. En til enhver tid aktuell versjon er tilgjengelig på vår nettside. Vær så vennlig å besøke vår nettside regelmessig og informér deg om de datavernbestemmelser som gjelder.

4. Oversettelse

Datavernerklæringen er oversatt fra tysk. Ved manglende overensstemmelse er den tyske versjon utslagsgivende.

Datavernerklæringens ende.

Status 25.05.2018