Lys til mennesker

Human Centric Lighting

Lys har mange fasetter som det skal tas hensyn til under utformingen av en fremtidsrettet belysningsløsning. Hos TRILUX har vi et entydig krav: Vi stiller det enkelte mennesket med sine konkrete behov i sentrum. Denne konsekvente løsningsorienteringen mot brukeren er for oss i TRILUX grunnlaget for godt lys.

En Human Centric Lighting-løsning er alltid basert på et profesjonelt planlagt belysningskonsept der alle komponenter er nøye tilrettelagt for kundenes behov og den konkrete applikasjonen. Resultatet er ytelsessterke, skreddersydde systemer som støtter menneskene optimalt ved alle sine ulike oppgaver. Tro mot sitt løfte Simplify Your Light gjør TRILUX det så enkelt som mulig å få tilgang til disse løsningene.

Office

Motiverte, produktive og friske ansatte er nøkkelen til suksess i en bedrift. Arbeidsgiverne bør derfor sette størst fokus på å skape best mulige arbeidsvilkår. Imidlertid er det ofte for lite oppmerksomhet rundt profesjonelt utformete belysningssystemer for å kunne tilby helsefremmende arbeidsplasser. I tillegg er den lovpålagte belysningsstyrken på 500 lux ikke god nok, spesielt for eldre medarbeidere. Human Centric Lighting-løsninger fra TRILUX stiller menneskene og sine behov i sentrum og fremmer velvære, produktivitet og avslapping. De sørger dermed for god helse på kontoret.

lære mer

Education

Spesielt i utdanningssektoren er det ofte en annerledes søvn-våkenhets-rytme som krever sitt fra elever og ungdommer. Ved å støtte den cirkadiske rytmen, døgnrytmen, økes oppmerksomheten pluss at feilkvoten reduseres og arbeidet utføres mer konsentrert.

lære mer

Industry

De temaene som inntar en spesiell stilling i den industrielle hverdagen, er unngåelse av feil og sikkerhet på arbeidsplassen. For eksempel fører skiftarbeid til en negativt påvirket søvn-våkenhets-rytme og forhindrer kroppens nødvendige regenerering. På samme måte har et for lavt belysningsnivå sine skyggesider i ordets rette forstand, noe som har negativ innflytelse på sikkerheten på arbeidsplassen. Human Centric Lighting hjelper med den riktige løsningen i begge tilfeller.

lære mer

Retail

Utformingen av butikkområder er et aktivt salgsfremmende tiltak. Den riktige belysningen er i den forbindelse et vesentlig bidrag. Passende lysløsninger gjør nysgjerrige, tar bort angsten for det ukjente, øker oppholdstiden og skaper begeistring. Kort og godt: De klargjør omgivelsene for å lykkes med salget.

lære mer

Helse og omsorg

God belysning i helsevesenet må by på mer enn optimale, normkonforme synsforhold. Blant annet påvirkes humør, velvære og prestasjonsevne av lysfarge og belysningsintensitet. Det er også mulig å styrke den biologiske døgnrytmen ved at belysningsløsningen tilpasses dagslysets naturlige forløp ved hjelp av lysfarge og -intensitet. Med en intelligent lysstyring skjer dette også automatisk.

lære mer

FRA TEORI TIL PRAKSIS: TRILUX' FORSKNINGSPROSJEKTER

Det er de brukervennlige applikasjonene som gjør at mennesker kan dra nytte av den nye viten lysforskningen er kommet frem til. Derfor har TRILUX ulike praksisrelaterte prosjekter der de utforsker mulighetene rundt cirkadisk lysutforming.

Placar project

Helt siden 2006 har prosjektet Placar vært med på å danne viktige grunnlag. Sammen med universitetssykehuset Charité i Berlin og andre partnere tester TRILUX hvordan cirkadisk lys påvirker mennesket. Til dette ble lysspektrene definert og generert med tanke på lysstyrke, fargegjengivelse og cirkadisk effekt. For en optimal effekt utarbeidet TRILUX et belysningssystem som fordeler lyset blendingsfritt og ergonomisk.

Forskningsprosjektet OLIVE med ulike aktører

Det å bruke lyset for å skape velvære hos mennesker er også kravet OLIVE etterlever - OLIVE som står for "Optimerte lyssystemer til forbedring av ytelsesevne og helse". OLIVE kombinerer lysets visuelle og ikke-visuelle effekt med en intelligent styring og realiserer denne effekten i form av konkrete applikasjoner. Belysningssystemene avstemmer lyset i forhold til innfallende dagslys samt dagtid og cirkadisk rytme. Styringen av denne intelligente belysningen skjer ved hjelp av sensorer og gester. Som lyskilde bruker TRILUX LED-er. De tilbyr elektroniske styringsmuligheter nærmest uten grenser og lar seg installere overalt takket være den lille størrelsen.

Prosjektet Sykehus Felix-Blatter-Spital

Prosjektet Felix-Blatter-Spital tar for seg sammenlignbarheten av cirkadiske belysningsløsninger. Her blir det undersøkt både den cirkadiske effekten, brukervennlighet, anskaffelses- og driftskostnader, og prosjektet har derfor stor praktisk nytte for planleggere og byggherrer. I forbindelse med dette prosjektet blir noen rom på geriatrisk seksjon utstyrt med forskjellige cirkadiske belysningssystemer som testes for sine lystekniske egenskaper. En kvalitativ spørreundersøkelse av pleiepersonalet om brukervennlighet supplerer målingene. Resultatene fører til en sammenlignbarhet som hjelper planleggerne når de skal anbefale et passende cirkadisk system.